Универсалната десетична класификация (УДК)

Универсална десетична класификация (УДК)

Книгите до 1992 г. са подредени според : Класификационната схема на големите научни библиотеки, а след 1992 г. според Универсалната десетична класификация (УДК). В рамките на отделната област на знанието (раздел) описанията на книгите са подредени в азбучен ред. (Вж. Азбучен каталог). В систематичния каталог се спазва принципа за систематично - азбучното подреждане.

Класификационна схема на големите научни библиотеки ( използвана за класиране на документите в Систематичния каталог до 1992 г.)

 • А - Марксизъм-ленинизъм
 • Б - Обществени науки
 • В - История. Исторически науки
 • Г - Икономика. Икономически науки
 • Г1 - Политическа икономия
 • Г5 - Икономика на отделните страни
 • Г61 - Икономика на труда
 • Г62 - Икономика на промишлеността
 • Г63 - Икономика на селското стопанство
 • Г64 - Икономика на транспорта и съобщенията
 • Г65 - Икономика на строителството
 • Г68 - Икономика на търговията
 • Г69 - Финанси
 • Г7 - Статистика. Стопанска отчетност. Анализ на стопанската дейност. Контрол и ревизия
 • Г71 - Статистика
 • Г72 - Стопанска отчетност
 • Г8 - Международни икономически отношения и валути
 • Д - Политика. Обществен живот
 • Е - Държава и право
 • З - Култура. Наука. Просвета
 • И - Философски науки. Литература
 • КБ - Езикознание
 • Л - Изкуство
 • М - Религия. Атеизъм
 • Н - Естествени науки
 • Н1 - Екология
 • О - Физико-математически и химически науки
 • ОА - Математика
 • ОА83 - Механизирани изчисления. Програмиране
 • ОВ - Физика
 • ОГ - Химия
 • П - Геологични и географски науки
 • Р - Биологични науки
 • У - Техника. Промишленост
 • УА - Общотехнически дисциплини
 • УБ - Архитектура и градоустройство
 • УВ - Строително дело
 • УГ - Транспорт
 • УЛ2-3 - Химическа промишленост
 • УЛ4 - Хранително-вкусова промишленост

Универсална десетична класификация (УДК) (използва се за класиране на документите в Систематичния каталог след 1992 г.)

 • 0 - Общ отдел
 • 03 - Общи енциклопедии. Енциклопедични речници. Научни справочници
 • 1 - Философия
 • 159.9 - Психология
 • 16 - Логика
 • 17 - Етика. Учение за морала
 • 18 - Естетика
 • 2 - Религия. Теология
 • 3 - Обществени науки
 • 31 - Демография. Социология. Статистика
 • 32 - Политика
 • 327 - Международни политически отношения. Световна политика. Международна политика. Дипломация
 • 33 - Икономика. Икономически науки
 • 331 - Труд. Работодател. Работник. Наука на труда. Взаимоотношения между работещи и администрация
 • 334 - Организационни форми и споразумения на стопанската дейност. Коперативно дело, кооперация
 • 336 - Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари
 • 338 - Икономическо положение. Икономическа политика. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени
 • 338.48 - Икономика на туризма
 • 339 - Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
 • 34 - Право
 • 35 - Обществено управление. Военно изкуство. Военни науки
 • 36 - Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело
 • 37 - Възпитание. Образование. Просвета. Организация на свободното време
 • 378 - Висше образование. Висши учебни заведения
 • 38 - Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит. Фолклористика
 • 5 - Математика. Естествени науки
 • 519.6 - Изчислителна математика. Числен анализ и програмиране
 • 519.7 - Изследване на операциите. Теория на игрите. Математическо програмиране. Теория на икономико-математическите модели
 • 53 - Физика
 • 54 - Химия
 • 55 - Геология. Геологически и геофизически науки
 • 56 - Биологични науки
 • 574 - Обща екология. Биоценология. Хидробиология. Биогеография
 • 6 - Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство
 • 61 - Медицина
 • 62 - Техника. Технически науки
 • 63 - Селско стопанство. Горско стопанство. Лов. Рибно стопанство
 • 65 - Управление на предприятията. Организация на производството, търговията, транспорта и съобщенията. Полиграфическа промишленост и издателско дело
 • 656 - Организация и експлоатация на транспорта и пощите
 • 657 - Счетоводство
 • 658 - Организация на промишленото производство
 • 659 - Рекламно дело. Промишлена и търговска информация
 • 681 - Фина механика. Автоматика. Техническа кибернетика
 • 69 - Строителство. Строителни материали. Строително-монтажни работи
 • 7 - Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика. Развлечения. Игри. Спорт
 • 8 - Езикознание. Филология. Литература
 • 802.0 - Английски език
 • 803 - Германски език
 • 804/806 - Романски езици
 • 807 - Класически езици
 • 808.2 - Руски език
 • 808.67 - Български език
 • 82 - Литература
 • 9 - География. Биографии. История
 • 91 - География. Географски изследвания на страните. Пътешествия. Странознание
 • 92 - Биографии
 • 93/99 - История
 • 949.72 - История на България