Традиционни каталози и картотеки

Каталозите и картотеките включват подредени в определен ред каталожни картички (фиши) с библиографските описания на документалните източници, за които се отнасят – книги, статии, периодични издания и др. Каталозите представят фондовете на библиотеката от създаването й до момента. В електронния вариант на каталога са включени всички постъпления в библиотеката на ИУ - Варна след 1984 година.

В университетската библиотека се поддържат следните традиционни каталози:

  • - Азбучен каталог на книгите на българска кирилица;
  • - Азбучен каталог на книгите на чужда (руска и др.) кирилица;
  • - Азбучен каталог на книгите на латиница;
  • - Систематичен каталог на книгите.
  • - Азбучен каталог на периодичните издания.

Азбучни каталози

Каталожните картички в азбучните каталози са наредени азбучно по редни думи, които са: Фамилните имена на авторите (когато авторите са до трима), първата дума от заглавието (когато документите нямат автор, или имат повече от трима автори) и условни редни думи.

В азбучните каталози всички произведения на един автор са събрани на едно място. Ако името на даден автор се среща в различни форми или той пише под различни имена, публикациите му се събират на едно място зад името, под което той е най-известен. За невъзприетите при нареждането на каталога форми на авторовото име има препратки, които насочват към името, под което са събрани неговите произведения. Препратки се изготвят за съавторство (когато документът има до трима автори) и за друг вид авторска отговорност - съставителство, редакция, художествено оформление, превод и др. С помощта на препратките “за него/за нея” се правят справки за критически, библиографски, юбилейни и др. материали, които библиотеката притежава за конкретен автор.

Систематичен каталог

Систематичният каталог дублира съдържанието на азбучните каталози, но в него каталожните картички са подредени по области на знанието, въз основа на определена библиотечна класификация. В библиотеката на ИУ книгите до 1992 г. са подредени според : Класификационната схема на големите научни библиотеки, а след 1992 г. според Универсалната десетична класификация (УДК) (Вж. Приложение 1). Систематичният каталог дава възможност да се търси литература в дадена област. В рамките на отделната област на знанието (раздел) описанията на книгите са подредени в азбучен ред. В систематичния каталог се спазва принципа за систематично-азбучното подреждане.