Основни понятия и елементи на библиографското описание

Основни понятия и елементи на библиографското описание

Сигнатурата посочва мястото на документа в библиотеката и неговата принадлежност към определен фонд. Изписва се в горния ляв ъгъл на корицата на документалния източник и на първия ред на описанието и каталожната картичка, като най-често е буквено-цифрова комбинация. Сигнатурите са два вида – форматни и систематично-азбучни. Форматната сигнатура е свързана с размера на книгата, а систематично-азбучната с раздела на знанието, към който се отнася документа.

Сигнатури, използвани в библиотеката на ИУ – Варна и тяхното значение:

I. Форматни сигнатури

А 5283

книги с височина до 18,5 см

В 72763

книги с височина до 25 см

C 6770

книги с височина над 25 см

D 4

книги с височина над 50 см

ВЦ 4937

книги от преди 1944 г. – стари сигнатури

ПВ 2386

периодични издания с височина до 23 см

ПС 1133

периодични издания с височина до 50 см

ПД 88

периодични издания с височина над 50 см

ПCDR 23

периодични издания, записани на компакт диск

Д 8

дискети

К 3

аудио и видеокасети

CDF 2

филми на компакт дискове

CDR 135

компакт дискове (самостоятелни)

II. Систематично-азбучни сигнатури

У 1203

учебници

Дч

дисертации

С 378.14/С 59

справочници, речници, енциклопедии (след 1994)

Ся1 804.0/S13

справочници, речници, енциклопедии (до 1994 г.)

Ся2 3/Д85

библиографии – стари (до 1994 г.)

Б 33/Ю12

библиографии и библиографски указатели

АРеф 117/Д85

автореферати на дисертации, защитени извън ИУ - Варна

БДС ISO 2231

стандарти

БС БИУВ 429/2010

библиографски справки от ИУ - Варна

ИФ БС 1023/2007

информационен фонд (брошури, доклади)

Библиографското описание на документален източник е съвкупност от библиографски сведения, подредени в определена последователност, които дават възможност за идентификацията на този източник. Елементите на описанието, освен редната дума, са групирани в области и отделени един от друг с условни разделителни знаци.

Елементи на библиографското описание на книгите са :

Редна дума.

Основно заглавие = Паралелно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност (авторите или други лица с авторски права). – Сведение за поредност на изданието. – Местоиздаване : Издателство, година на издаването. – Брой страници : Сведения за илюстрации, графики, карти и др.

ISBN (международен стандартен номер на книгата)

Редна дума е думата, с която започва библиографското описание на документа и определя мястото му в съответния каталог. Редна дума може да е:

- фамилното име на автора (напр. Иванов, Иван Стоянов);

- фамилното име на първия автор с добавка “и др.” (et al.), когато авторите са до трима. За втория и третия автор се прави препратка. Тя представлява допълнително описание с редна дума, която е различна от тази на основното описание;

- колективен автор (учреждение, институт, организация и др. п.);

- първата дума от основното заглавие, когато авторите са повече от трима.

Под библиографското описание се изписват:

- инвентарен номер - буквено-цифрова или само цифрова комбинация, която представлява индивидуалния (уникален) номер на всеки документален източник (изписва се в ляво);

- класификационен индекс, определящ отдела на знание, към който се отнася съдържанието на документа (изписва се в дясно).

Пример за описание на книга:

В 73979

Георгиева, Стоянка Вълкова.

Митове и политика: Изследване / Стоянка Вълкова Георгиева. - Варна : СТЕНО, 2012 . – 144 с.

ISBN 978 954 449 586 2                                                                              32

Х 121200002467, Ч 121100002466

Елементи на библиографското описание на статиите са:

Редна дума. Основно заглавие : Подзаглавни данни / Авторска отговорност. // Източник (заглавие на списанието), том, година, № на книжката, страници (от – до).

Пример за описание на статия :

ПВ 1552

Новаков, Стоян. Работа по време на следване: Професионален опит или икономическа необходимост / Стоян Новаков. // Социологически проблеми, 2012, N 3 - 4, с. 216 – 239.

ISSN 0324-1572