Читалня

Читалнята на библиотеката се намира на последния етаж в надстройката на университета и разполага със 170 читателски места. В читалнята се влиза без връхни дрехи и багаж. Ползват се гардеробните шкафчета (във фоайето пред читалнята), които работят с монета от 1 лев. На входа на читалнята има контролна регистрираща система, което изисква всеки да влиза със своята читателската карта, поднасяйки я към датчика на входното устройство.

Библиотечният фонд в читалнята е подреден на свободен достъп, като са обособени колекции на:

  • учебници, учебни помагала и книги, подредени по раздели на знанието
  • речници и справочници
  • периодични издания – текущи и от минали години, подредени азбучно и по година на издаване;
  • статистически издания – български и чужди, подредени азбучно и по година на издаване.

Читателите ползват литературата, като намират и вземат сами библиотечния материал, а след приключване на работата го връщат на специално определеното място при дежурния библиотекар.

На разположение в читалнята има по един екземпляр от всички книги, получени в библиотеката след 2006 година.

Редът, по който са подредени различните области на знанието е определен от Универсалната десетична класификация – УДК. Това е класификационната схема, по която се класира постъпилата в библиотеката литература и с която работят голяма част от библиотеките в света.

Периодичните издания (ПИ) са подредени в обособена част на читалнята, като са отделени ПИ за текущата година и избрани ПИ за минали години (за последните 10 години). ПИ са азбучно подредени, както следва - български, руски и на латиница. Обособени са специални стелажи за статистическите издания (български и чужди), Държавен вестник (от последните 10 години), издания на ИУ, издания на Европейската комисия и пр.

Всички стандарти (БДС и ISO), получени в библиотеката след 1995 година, са въведени в база “Статии” на електронния каталог и могат да се търсят и ползват в читалнята. Обслужването с по-стари стандарти става срещу предварителна заявка от минимум 2 дни при дежурния библиотекар.

На разположение на читателите са компютри за търсене на информация в базите на библиотеката и интернет. Компютрите се ползват само за търсене на литература и информация по теми, а не за упражнения по информатика, текстообработка, забавления и пр. В читалнята е оборудвано с необходимата техника и софтуер работно място за незрящи или читатели със зрителни проблеми.

Потребителите на читалнята могат да ползват на място три копирни машини на самообслужване, с цена от 0.04 лв. за копирна страница. За целта е необходимо предварително да се внесе известна сума (напр. 4.00 лв. за 100 копия) в касата на университета (стая 231). Срещу представения в читалнята касов бон, библиотечната карта се зарежда със съответния брой кредити. Копирните машини работят при поднасяне и прочитане на картата и отнемат кредити за направените копия.

В читалнята и заемна служба на библиотеката е инсталирана контролна система за опазване на фонда. Читател, заловен при опит да унищожава, уврежда или изнася библиотечен материал без разрешението на дежурния библиотекар, се наказва с отстраняване от университета.

В края на читалнята има отделено помещение за преподавателска читалня, която разполага с 16 работни места, 6 компютъра тип „тънки клиенти“ и кът за разговори. Там са подредени речници и справочници, Енциклопедия Британика, авторефератите към дисертации и друга специализирана литература.

Читателите на библиотеката могат по всяко време да се обърнат към дежурния библиотекар за помощ при търсенето на литература в информационните ресурси или фонда на библиотеката.