Заемане на литература

Всички учебници и книгите след 1997 година (сигнатури по-големи от В 65000), които са подредени в заемна служба, могат да се заемат за дома. Заемането е на самообслужване и се състои в: издирване по каталог (на място или в интернет) на сигнатурата на търсеното заглавие, физическото му намиране, заемане на станциите за заемане и връщане или при дежурен библиотекар.

На всички читатели, при издаване на читателска карта или при първото им посещение в библиотеката, се обяснява подробно и се показва на място как да се ориентират и обслужват в библиотеката.

Поръчка на по-стари библиотечни документи от хранилищата става в Заемна служба на библиотеката (V етаж), след представяне на читателска карта. Читателят попълва заемна бележка с точните данни на източника – автор, заглавие, сигнатура, които взема от традиционните или електронния каталог на библиотеката. Срокът за изпълнение на заявката се уточнява с дежурния библиотекар.

Сроковете за връщане на заетите материали зависи от наличните в библиотеката бройки, като за книги с «У» сигнатура е 150 дни, а за книги с «А», «В» или «С» сигнатура е 30 дни.

Всеки читател на библиотеката може да заема за дома максимум 9 броя книги. Задължително трябва да се спазват сроковете за връщане, а за просрочените (невърнати в срок) заглавия се начислява парична глоба, която се заплаща в касата на университета.

При завършване на образователна степен и напускане на университета, читателите се отчисляват от регистъра на библиотеката като им се попълва обходен лист. Всички читатели, на които не се изисква обходен лист при напускане на Университета (специализанти, студенти и преподаватели от Колежа по туризъм, хонорувани преподаватели, външни лица и др.), нямат право да заемат книги за дома, а се обслужват само в читалнята.

Читателите не могат да заемат за дома библиотечните източници, подредени в читалнята - справочни издания (енциклопедии, речници, други справочници), учебници, учебни помагала, книги, периодични издания, стандарти, обзори и преводни статии.

Чрез «Междубиблиотечна заемна служба» (МЗС) преподавателите и служителите от университета имат право да заявяват и да получават за временно ползване библиотечни документи от други библиотеки в страната, което се урежда от Правилник за междубиблиотечното заемане от 1983 година