Пътеводител на Библиотеката

Пътеводител 2016

 1. Кратка информация за библиотеката

 2. Структура на библиотеката

 3. Работно време

 4. Регистрация на читател

 5. Основни понятия и елементи на библиографското описание

 6. Традиционни каталози и картотеки

 7. Електронен каталог

 8. Заемане на литература

 9. Читалня на библиотеката

 10. Информационно библиографско обслужване и обучение

 11. Секция „Библиотека“ на интернет страницата на ИУ - Варна

 12. Онлайн научни бази данни и електронни ресурси

 13. Съставяне на библиография към писмен труд

 14. Приложения:

Приложение 1. Универсална десетична класификация – УДК

Приложение 2. Задължения на читателите


1. Кратка информация за библиотеката

          Библиотеката на Икономическия университет – Варна е една от най-старите университетски библиотеки в страната. Тя е основана през 1920 година заедно с Висшето търговско училище и е първото самостоятелно звено в него. Притежава богата колекция от над 280 000 тома научна литература, в т. ч. книги, периодични издания, стандарти, издания на електронни носители и др. Най-старото издание датира от началото на XIX век. Тук се пази в оригинал и първата у нас печатна търговска книга, издадена през 1858 г. в Цариград. От 2007 година библиотеката има статут на Европейски документационен център и като такъв получава и предоставя за ползване (на свободен достъп) издания на Европейската комисия – книги, доклади, статистически, образователни, рекламни и други материали.

          Университетската библиотека е разположена на площ от 2100 м², която включва просторна читалня с 4 обособени помещения, три – за студенти и една преподавателска читалня, заемна служба, две книгохранилища и работни помещения за различните сектори на библиотеката. Тя предлага на своите потребители модерна и комфортна среда, пълна автоматизация на библиотечните процеси, достъп до богати информационни ресурси чрез локалната си компютърна мрежа и интернет. В библиотеката се набавят близо 3000 тома книги на година, в т. ч. закупени, по книгообмен и дар, като се полагат усилия да бъдат обхванати в достатъчна степен всички области на знанието, застъпени в учебните програми на университета. Ежегодно като абонамент, дар и замяна се получават над 350 заглавия периодични издания (български и чужди).

          Работата на библиотеката е регламентирана с Правила за дейността й, с последни изменения, приети с протокол № 186 от заседание на Академичен съвет на 29.09.2013 г., които са съобразени с Правилника за дейността на ИУ - Варна, Типови правила за обслужване на читателите и Наредба за запазване на библиотечните фондове от Министерство на културата от 01.01.1995 г.
Всеки читател може да се запознае с видовете услуги, които предлага библиотеката, с мястото и реда на получаването им, със задълженията (вж. Приложение 2) и отговорностите, които поема спрямо библиотеката от Правилата за дейността на библиотеката при ИУ – Варна, които са публикувани в Сборник нормативни актове и в секция „Библиотека“ на сайта на ИУ - Варна.


2. Структура на библиотеката

Дейността на библиотеката е разпределена в следните направления (сектори):

Комплектуване, обработка и каталози (V етаж, заемна) – набавя книги чрез покупка, обмен и дар, като проучва каталози на издателства, препоръки на преподаватели, студенти и предлаганите в книжарниците заглавия. Контактува с други университетски библиотеки у нас и в чужбина, като осъществява книгообменните връзки на библиотеката. Обработва новопостъпилата литература и я отразява в електронния каталог, а също и в традиционните каталози на библиотеката. Поддържа база „Персоналия“ с публикации на преподавателите и архивния фонд на университета. Подготвя изданията на библиотеката – “Книгопис с публикациите на преподаватели от ИУ” и „Алманах на ИУ - Варна”. Периодично отчислява изгубени, физически похабени и остарели по съдържание заглавия.

Обслужване и книжни фондове (V етаж, заемна) – отговаря за съхраняването, подреждането и поддържането на фонда от книги и периодични издания в читалнята и хранилищата на библиотеката. Обслужва потребителите в заемната и читалнята на библиотеката. Отговаря за регистрацията на читателите, издаването на читателски карти, поддържането на база „Читатели“, зареждането на картите с кредити за копиране. Консултира читателите при търсене на конкретен източник или информация по определена тема.

Периодика (V етаж, заемна) – отговаря за набавянето на периодичните издания в библиотеката чрез абонамент, замяна и дар. Ежедневно регистрира получените вестници, списания, бюлетини и др. и попълва базата “Периодика” в електронния каталог на библиотеката. Подготвя “Каталог на получаваните в библиотеката периодични издания” за секция „Библиотека“ в сайта на университета. Осъществява книгообменните връзки на библиотеката по отношение на периодичните издания. Отговаря за подреждането на фонда от периодика в читалнята.

Информационно-библиографски (VI етаж, читалня) – осигурява информационното обслужване на преподаватели и студенти и им оказва специализирана помощ при търсене на литература в каталозите на библиотеката, електронните ресурси и интернет. С помощта на преподавателите изготвя и актуализира библиографски справки и препоръчителни списъци към отделните дисциплини. Описва и поддържа базите със статии от списания, получавани в библиотеката и с публикации на преподаватели от ИУ. Подготвя изданията на библиотеката – “Книгопис с публикациите на преподаватели от ИУ”, “Алманах на университета” и “Бюлетин за новополучена литература” (за интернет страницата на библиотеката). Провежда обучения по информационна компетентност за студенти, докторанти, преподаватели и служители от университета. Участва в обслужването в читалнятата.

Дигитализационен център (VI етаж, читалня) към библиотеката има за задача да дигитализира и предоставя за ползване книги от фонда на библиотеката в две основни направления: Стари и ценни издания и актуални заглавия, необходими за осигуряване на учебния процес. Дигитализираните заглавия са достъпни в пълен текст, при търсене в електронния каталог на библиотеката, само от локалната библиотечна мрежа и само за четене.

Управлението, организацията и контролът на цялостната дейност се осъществява от Директор на библиотеката (V етаж, фоайе на библиотеката).


3. Работно време

Работното време на библиотеката е съобразено с работното време на останалите звена в университета и с потребностите на нейните читатели.

    Читалня

                        от понеделник до петък              8.00 – 20.00 ч.

                        събота                                           10.00 – 14.00 ч.

   Заемна служба:            

                        от понеделник до петък              8.00  –  16.30 ч.

                        събота                                           10.00  –  14.00 ч.

Всеки последен петък на месеца до 12.30 часа, библиотеката има санитарен полуден за разнасяне, проверка и подреждане на фонда.

През летните месеци – юли и август, обслужващите звена на библиотеката работят с променено работно време, което своевременно се обявява в секция „Библиотека“ на сайта на ИУ - Варна..

За контакти, справки и запитвания:

            Заемна служба       052 830 810, zaemna@ue-varna.bg

            Читалня                  052 830 811, library@ue-varna.bg

                      


4. Регистрация на читатели


5. Основни понятия и елементи на библиографското описание


6. Традиционни каталози и картотеки


7. Електронен каталог

Електронният каталог на библиотеката е достъпен в локалната мрежа на библиотеката, както и в интернет от секция „Библиотека“ на сайта на университета.

От 2016 година библиотеката предлага нов електронен каталог, с модерен и удобен за читателите интерфейс. През каталога са достъпни в пълен текст повече от 3000 книги, учебници, статии, доклади и други материали. От компютрите в университета са достъпни пълните текстове на заглавия, издадени до 2013 година, а от компютри, извън университета – до 2009 година. Каталогът има версия за мобилни устройства.

Базите, включени в електронния каталог на библиотеката, са четири: книги, статии, периодика и персоналия (библиографии).

- База Книги,  включва описанията на книги, постъпили в библиотеката след 1984 година, част от тях са достъпни и в пълен текст;

- База Статии включва статии, обзори и библиографски справки след 1984 година. Аналитичните описания на статии от избрани списания на английски, руски, частично немски и френски език се въвеждат от 1997 г. От 2008 година се въвеждат подборно статии от всички списания, получавани в библиотеката, които (според преценката на библиотечните специалисти) са от значение за преподаваните в ИУ - Варна дисциплини. Към тази база са и описанията на т. нар. информационен фонд с обзори по управление, персонал, счетоводство и др. Тук са включени стандарти (БДС, ISO и пр.), които са постъпили в библиотеката след 1996 година, автореферати към дисертации в областта на икономическите науки след 2000 година;

- База Периодика дава информация за получаваните от библиотеката периодични издания след 1990 година, както и за тяхната наличност и място на съхранение.

- База Персоналия (библиографии) включва описания на публикациите на автори от ИУ след 1980 година, като някои от тях са налични и в пълен текст.

Търсенето в електронния каталог на библиотеката е организирано по логиката на повечето електронни търсачки.

По подразбиране търсенето е интегрирано (за всички бази на каталога) и базово, т. е. без ограничаване по различни признаци.

При избор на „Разширено търсене“ системата дава възможности за предварително задаване на различни параметри на търсенето: ключови думи, признак за търсене, каталог, език, документи от тип, автор, издателство, предметна област. Разширеното търсене се използва, когато потребителят има повече конкретни данни или изисквания към търсенето.

При изписване на търсена дума/и и други данни и избор на „Търси“ се визуализира списък с резултати. Данните от този списък могат допълнително да се филтрират по различни признаци:

 • Пълен текст – да показва само документите в пълен текст;
 • Година на издаване – като се избират от падащ списък за начална и крайна година за търсене;
 • Документи от тип – избор от списък, който съдържа видове документи за конкретния резултат;
 • Предметна област – избор от списък на областите за заглавията в конкретния резултат;
 • Език – избор на език от заглавията в конкретния резултат;
 • Ключови думи – добавяне на допълнителни ключови думи за ограничаване на търсенето.

Заглавията от резултатния списък могат да се сортират по актуалност (година на издаване) или по релевантност (отговарящи на търсенето).

Конкретните заглавия или целите списъци могат да се избират, запомнят, изпращат на e-mail и пр. възможности. При избор на заглавие, може да се разгледа пълното му библиографско описание, в което има информация за наличностите от избраното заглавие или достъп до пълния текст, ако има такъв. Пълните текстове са достъпни само за четене от екран. При избор на конкретно заглавие с пълен текст и изпращането му на електронна поща, потребителят получава линк към описанието и текста на заглавието.

Системата предлага опции за регистриране, след което вече регистрираните потребители, могат да запомнят търсенията си, да се абонират за получаване на съобщения за постъпили нови заглавия в конкретна предметна област и пр.


8. Заемане на литература


9. Читалня на библиотеката


10. Информационно библиографско обслужване и обучение

Специалистите от сектор „Информационно–библиографски” съдействат на потребителите при изготвяне на устни и писмени библиографски справки и ги консултират при търсене на информация по определена тема чрез традиционните методи - системата от каталози, картотеки и справочно-библиографския апарат, електронния каталог на библиотеката и информационните ресурси и бази, за които библиотеката е абонирана.

За да се подпомогне работата на читателите, в библиотеката се провеждат следните видове обучения по информационна компетентност за студенти, докторанти, преподаватели и служители от университета:

1. За групи студенти (със заявка)– запознаване с библиотечните условия, процедури, услуги, фондове, страницата на библиотеката, търсене в електронния каталог и електронните бази.

2. За преподаватели (със заявка) – акцент върху електронните ресурси, възможностите за подпомагане и обогатяване на учебния процес, цитиране в електронна среда, наукометричните бази и техните възможности за оценка на изследователи, научни списания и институции.

3. Персонални обучения за студенти и преподаватели по интересуващи ги конкретни теми и изследователския процес, свързан с тях.

Можете да заявите групови или индивидуални обучения на тел. 088 216 46 46 или в сектор „Информационно-библиографски“ в читалнята на библиотеката.


11. Секция „Библиотека“ на интернет страницата на ИУ - Варна

Секция „Библиотека“ на сайта на ИУ-Варна предлага богата информация за историята и структурата на библиотеката, правилата за дейността й, електронните ресурси, избрани полезни връзки, контакти и др.

От рубриката „За библиотекатаможе да се разгледат „Правилата за дейността на УБ“, както и актуалното работно време на библиотеката. В „Пътеводител на библиотеката“ е предоставена подробна информация за работното време на библиотеката, регламента на регистрация и обслужване на читателите, информационните ресурси, организацията и начина на ползването им. Там са публикувани двете класификационни схеми, използвани в библиотеката - Класификационна схема за големите научни библиотеки (до 1992 г.), Универсална десетична класификация (след 1992 г.), правила и примери за цитиране на литературни източници и друга полезна информация. Също в тази рубрика е „Каталогът на периодичните издания, получавани в библиотеката през текущата година, подредени по азбучен ред на заглавията и с препратки към всяка буква.

От рубриката „За читателите има връзка към Електронния каталог на библиотеката с базите книги, статии, периодика и персоналия (библиографии). В каталога има богати възможности за търсене на информация и ограничаване на запитването по различни признаци, извеждането му в различен формат, регистрация на потребител и абонамент за получаване на нови заглавия по избрана рубрика. Всеки потребител на библиотеката може да направи справка за задълженията си към момента и техния статус от връзката Какво дължа?. Тук са и връзките към най-големия Обединен каталог на академичните библиотеки“ и електронния каталог на НБКМ – „Виртуална библиотека - България“. В Актуално се обявяват съобщенията за достъп до нови платени или с временен, безплатен достъп електронни ресурси и други важни събития в библиотеката.

От рубриката „Ресурси, в Електронни бази може да се разгледа информация за базите, до които има осигурен платен достъп, подробни указания и интерактивни обучения за работа с тях. От „Електронни списания“ се достига до пълните текстове и архиви на избрани списания. Бюлетина за новополучена литература в библиотеката се представя за всяко тримесечие в рубриката „Нови книги, като към всеки бюлетин има показалци по автори, заглавия и ключови думи. В „Полезни връзкие предложен богат набор от препратки към интернет страници, групирани в рубриките: Бази данни; Списания; Интернет търсачки; Интернет справочници; Университети; Организации; Икономика; Статистика; Банки и финанси. Връзката „Европейски документационен център“ предлага подбор на полезни връзки и актуална информация, свързана с европейското право, инстуциите на съюза, тяхната работа и възможност за контакти.


12. Онлайн научни бази данни и електронни ресурси

1. Пълнотекстови научни бази данни по абонамент

    Encyclopaedia Britannica   

  2. Европейски документационен център

            От 2007 година университетската библиотека е Европейски документационен център и получава всички печатни издания на Европейската комисия, достъп до електронни ресурси – официалния вестник на комисията, приложенията му и пр.

            Материалите, които се получават от ЕК – книги, списания, информационни и рекламни брошури, са на свободен достъп в читалнята.

            От секция „Библиотека“ на интернет страницата на ИУ - Варна, при избор на Европейски документационен център, потребителят може да получи по-подробна информация и новини за политики и решения за ЕС, обяви за работа, конкурси и проекти. Предложени са и полезни връзки към други интернет сайтове на европейска тематика.

            На  e-mail   edc@ue-varna.bg  може да се отправят конкретни въпроси, мнения и предложения, относно работата на европейския документационен център, Европейския съюз и функционирането на неговите институции.


13. Съставяне на библиография към писмен труд. Правила за цитиране.
 

Библиография, библиографски списък, използвана литература, цитирана литература и пр. са термини, с които се наричат списъците със заглавия на документи, имащи отношение към дадена научна публикация. Това не са синоними, въпреки, че често се използват като такива. Неоспоримо е само изискването, че за всички документи, ползвани или цитирани в научния труд, трябва да се предостави информация, достатъчна за тяхното идентифициране.

Конкретните въпроси на цитирането могат да се обособят най-общо в четири групи :

 • издирване и подбор на литературата;
 • библиографско описание на цитираните източници;
 • систематизиране, озаглавяване и местоположение на описанието;
 • съдържание на цитата.

Действащите стандарти за библиографско цитиране в България са:

 1. БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси.
 2. БДС 17377-96 Библиографско цитиране. 1996.

Подреждането на библиографските описания на ползваната или цитирана литература може да бъде по няколко начина и зависи от характера на научния труд и предпочитанията на автора. Примерни начини на подреждане са:

 • По азбучен ред на редната дума, която е фамилното име на автора или заглавие, като отделно се подреждат заглавията на кирилица и латиница. При български текст, по-добре е първо да се посочат заглавията на кирилица;
 • В отделни групи, по видове източници и вътре в тях, по азбучен ред. Например: нормативни документи, книги, статии, доклади от сборници;
 • По реда на цитирането им в основния текст.

Правила и стандарти за цитиране

Няма ограничения за броя и видовете ползвани или цитирани документи, но библиографските сведения за идентификация на цитираните източници и техният ред в библиографското описание са определени в БДС 17377-96 Библиографско цитиране. София, Комитет по стандартизация и метрология, 1996. 26 с. Според изискванията, залегнали в него, библиографското цитиране е „вид библиографско описание, в което библиографските сведения за разглежданите документи или отделни части от тях са достатъчни за идентификацията им” и се състои от следните съставни части:

- съвкупност от библиографските елементи, описващи цитирания документ;

- текстът от него;

- препратки свързващи текста със сведенията.

Задължителни елементи при цитиране на:

Книга – автор/и/, заглавие, том или част (ако има), поредност на изданието (без първо), година, страници.

Периодично издание – автор/и/, заглавие, източник, година на издаване, номер на броя, страници от-до

Електронни документи – автор/и/, заглавие, подзаглавни данни, институция (ако има такава), електронен адрес, дата.

Видове цитиране:

Вътре в текста

„....цитат....“ (описание на документа, от който е цитата) или

„....цитат....“ (пореден номер на документа от библиографията в края на книгата, раздела, главата и пр., страница)

Цитиране под линия – „...цитат...“² и под линия на същата страница и под съответния номер описанието на цитирания документ;

Цитиране в края на материала след глава, раздел или след целия документ

1.Съставя се номериран списък с библиографските описания на източниците

2.В текста се посочва „...цитат....“ [ 12 (пореден номер на източника), страница]


   Помощ за търсене в електронните ресурси, подробна информация и паролите за достъп на студенти и преподаватели от ИУ могат да се получат в читалнята на библиотеката.

Въпроси могат да се задават в реално време на   UE_Biblioteka, на  088 216 4646 или на  library@ue-varna.bg.


14. Приложения

Приложение 1.

Универсална десетична класификация - УДК

Приложение 2.

Задължения на читателите (според Чл.13. от Правилника)[1]:

1. При влизане в библиотеката да ползват или показват читателска карта, студентска книжка или лична карта.
2. Да оставят личните си чанти и връхни дрехи в гардеробните шкафчета.
3. Да се осведомяват за правата и отговорностите, които поемат като читатели в библиотеката.
4. Да заявяват исканата литература чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки.
5. Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават текста и правят бележки по полетата, да не късат страниците и книгите.
6. Да уведомяват дежурния библиотекар при констатиране на повреди и липсващи страници.
7. Да връщат библиотечните документи веднага след полагане на съответния изпит или след изтичане на определения срок. При неспазване на срока се налага глоба, определена в ценоразписа на услугите.
8. Да спазват реда на подреждане на фондовете на свободен достъп.
9. Да преустановяват работа с библиотечните документи 15 мин. преди края на работното време в читалните.
10. Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката. С поведението си да не нарушават спокойствието и да не пречат на работата на останалите читатели.
11. На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката.
12. Когато читателят повреди до такава степен, че направи негоден заетия библиотечен документ или го изгуби, той трябва да го замени с аналогичен в библиографско отношение екземпляр - по-ново издание на същото заглавие (или ксерокопие) или с равностойно по съдържание и цена, или пък да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на изгубения библиотечен документ. При необходимост, цената се осъвременява, изчислена като сума от стойността на страниците (за 1 стр. - 0,05 лева).
13. Когато читателят не върне заетия библиотечен документ или не заплати предвиденото обезщетение, библиотеката образува гражданско дело.
14. За кражба или умишлено увреждане на библиотечен документ от читалнята се търси гражданска и наказателна отговорност по общия ред.
15. За нарушения по чл. 13, ал. 13 и 14, нарушителите се отстраняват от университета.


[1] Правила за дейността на библиотеката при ИУ - Варна
Пътеводител на библиотеката 2016