Правила за дейността на УБ

Правила

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

I. Общи положения

II. Основни дейности и задачи на библиотеката

III. Структура на библиотеката

IV. Управление

V. Планиране и организация

VI. Управление на ресурсите

VII. Управление на персонала и професионално обучение

VIII. Връзки с обществеността

IX. Международно сътрудничество

Заключителни разпоредби

I. Общи положения

Чл. 1. (1) Тези правила уреждат дейността на Университетската библиотека при ИУ – Варна в условията на академичната автономия и действащите нормативни актове.

(2) (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Дейността на библиотеката се организира съобразно изискванията на Правилника на ИУ – Варна и Закона за висшето образование.

II. Основни дейности и задачи на библиотеката

Чл. 2. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Основна задача на библиотеката е да формира, съхранява и предоставя за ползване фондове от учебна, фундаментална, научна и друга литература, а също и достъп до информационни материали и ресурси, съобразно академичния профил на ИУ – Варна, като за целта:

1. осигурява библиотечно-информационно обслужване на студенти, преподаватели, научни работници, специалисти и други граждани по реда, определен в тези правила;

2. извършва проучвателна, научноизследователска и издателска дейност, свързана с функциите й;

3. създава и поддържа архив и електронна база с публикации на преподавателите от ИУ – Варна;

4. създава и поддържа каталозите в локалната си автоматизирана мрежа като част от националната автоматизирана библиотечно-информационна система;

5. създава и поддържа дигитална библиотека и архив.

III. Структура на библиотеката

Чл. 3. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.)  Университетската библиотека при ИУ – Варна осъществява дейността си със следната организационна структура:

          1. сектор „Комплектуване, обработка и каталози“ – набавя научна и учебна литература чрез покупка, обмен и дар, обработва новопостъпилата литература и я отразява в системата от каталози – електронни и традиционни;

          2. сектор „Периодични издания“ – набавя периодични издания чрез покупка, обмен и дар, обработва ги и ги отразява в системата от каталози; подпомага поддържането на фондовете с периодични издания и обслужването на читателите с тях;

          3. сектор „Обслужване и книжни фондове“ – обслужва читателите на библиотеката и полага грижи за подреждане и съхраняване на фондовете и колекциите на библиотеката;

          4. сектор „Информационно-библиографски“ – осъществява библиографска и информационна дейност, работи по осигуряването на електронни ресурси в научните области, преподавани в ИУ – Варна, пропагандира библиографско-инфомационни знания и компетенции;

          5. Дигитализационен център – извършва дигитализацията на библиотечни материали съгласно утвърден работен стандарт, тяхната обработка, съхранение и предоставяне за ползване чрез системата от електронни каталози на библиотеката.

IV. Управление

Чл. 4. (1) Органи за управление на библиотеката са АС, ректорът, зам.-ректорът, отговарящ за дейността й, ръководителят на библиотеката и библиотечният съвет.

           (2) Правомощията на АС, ректора и зам.-ректора се уреждат с Правилника на ИУ – Варна и ЗВО.

Чл. 5. (1) Библиотечният съвет е помощен орган на АС за съгласуване работата на библиотеката с учебния, преподавателския и научноизследователския процес в университета.

           (2) Библиотечният съвет се избира от АС за срок от 4 години и се отчита най-малко един път в годината пред него. Назначава се със заповед на ректора.

           (3) Председател на библиотечния съвет е зам.-ректорът, отговарящ за библиотеката, а зам.-председател – ръководителят на библиотеката.

           (4) (Изм. - АС, 26.09.2013 г.)  Библиотечният съвет има следните функции:

           1. определя стратегията и насоките за развитие на библиотеката;

           2. определя политиката и тематиката при комплектуване на библиотечните фондове, съгласно спецификата на ИУ – Варна;

           3. следи за правилната организация на библиотечните фондове, каталози и дейността по обслужване на читателите;

           4. следи за правилното разпределение на финансовите средства на библиотеката при закупуване на нова литература, технически средства и абонамент.

Чл. 6. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.)  Ръководителят на библиотеката, съгласувано със зам.-ректора, отговарящ за нея:

           1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на библиотеката, съобразно задачите на учебния и научноизследователски процес в ИУ – Варна;

           2. прави предложения пред АС за развитие и поддържане на материалната база и фондовете на библиотеката, техническата осигуреност, средствата за комплектуване на фонда от книги, електронни ресурси, бази и абонамента за периодични издания;

           3. прави предложения за промени в състава и структурата на щатните сътрудници към библиотеката, организира поддържането и повишаването на библиотечната квалификация на персонала;

           4. представя библиотеката пред външни организации, институти и други юридически или частни лица, в съответствие с предоставените от ръководството на ИУ – Варна правомощия;

           5. отговаря за контактите и сътрудничеството с други библиотеки и представя библиотеката в професионалните обединения на библиотеките в България.

V. Планиране и организация

Чл. 7. (1) Дейността на университетската библиотека се планира в съответствие с мандатната програма за развитие на ИУ – Варна.

           (2) (Отм. - АС,  26.09.2013 г.)

           (3) (Отм. - АС,  26.09.2013 г.)

           (4) (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Еднократно, в края на всяка година, зам.-ректорът, отговарящ за библиотеката внася в АС отчет за изпълнение плана за дейността на библиотеката.

Чл. 8. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) (1) Организацията на библиотечната дейност, свързана с обслужването на читателите включва:

           1. регистрация на читателите;

           2. обслужването им в читалните зали и заемна служба;

           3. задължения на читателите и на библиотечните служители и работно време на библиотеката.

            (2) Библиотеката при ИУ – Варна обслужва преподаватели, студенти и служители от университета чрез заемна служба, читалня, сектор „Информационно-библиографски“, сектор „Комплектуване, обработка и каталози“, сектор „Периодични издания“ и „Дигитализационен център“.

Чл. 9. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) (1) Регистрирането на преподаватели, докторанти и служители се извършва срещу заповед за назначаване, а на студентите –  след представяне на студентска книжка и заплатена еднократна такса за читателска карта, определена в ценоразписа на услугите.

           (2) Всички останали граждани могат да ползват библиотеката,  като се обслужват само в читалните и срещу съответно заплащане, определено в ценоразписа на услугите.

           (3) (Изм. - АС, 27.06.2018 г.) Читателите се записват в електронен регистър „Библиотека“, където се попълват и съхраняват следните групи данни: физическа идентичност – имена, ЕГН (ЛНЧ, ЛИН), дата на раждане за чуждестранни лица, адрес, пол, телефони за връзка, електронна поща; образование, факултетен номер, специалност, факултет; научна степен и длъж-ност за преподаватели и служители.

           (4) При промяна на адресната регистрация и местожителството си, читателят е задължен да уведоми своевременно библиотеката.

           (5) При напускане на ИУ – Варна, за да получи заверка на обходен лист, читателят трябва да се издължи към библиотеката и да представи студентска книжка (за студентите) и читателска карта, необходими за заличаването му от регистъра на библиотеката.

           (6) При регистриране, читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила.

           (7) Отношенията между читателите и библиотеката се уреждат на договорна основа. Сключването на договора се установява с писмен документ – подписана читателска карта, с издаването на която, читателят се задължава да спазва правилата на библиотеката.  

Чл. 10. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) (1) При обслужване в читалните зали посещенията в читалните на библиотеката стават срещу представяне на читателска карта или студентска книжка. Външните читатели показват лична карта и документ за платената такса.

           (2) Не се разрешава внасянето на собствени книги в залите. Ако това е наложително, те се декларират при дежурния библиотекар.

           (3) Читателите ползват литературата за свободен достъп, като са задължени да я върнат на съответното й място или при дежурния библиотекар.

           (4) В читалнята могат да се ползват копирни услуги на самообслужване, срещу предварително внесена сума в касата на ИУ – Варна и заредени кредити в читателската карта.

           (5) Библиотечни документи могат да се изнасят от читалнята по изключение, с разрешение на дежурния библиотекар, като за целта се попълва заемна бележка. При връщане, материалите задължително се представят на дежурния библиотекар.

           (6) На разположение на потребителите в читалнята са стационарни и мобилни персонални компютри с достъп до Автоматизираната информационна система (АИС) на библиотеката и интернет, които се ползват самостоятелно за търсене на информация  и библиографски справки в базите на библиотеката и други информационни ресурси. Съдействие при работа с базите се търси от дежурния  библиотекар или специалист от сектор „Информационно-библиографски“.

           (7) Заявки за групови обучения за работа с електронния каталог на библиотеката и други информационни ресурси се приемат от специалистите от сектор „Информационно-библиографски” на библиотеката.

           (8) За нередности в работата на компютрите се сигнализира на дежурния библиотекар .

           (9) Не е разрешено инсталирането на допълнителен  софтуер на компютрите в библиотеката.

Чл. 11. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) (1) При обслужване в заемната служба читателите от ИУ – Варна – студенти, преподаватели и служители, могат да заемат за дома многоекземплярни учебници за срок от 150 дни (един семестър) и други книги за срок от 30 дни. Закъснението след определения срок се санкционира с глоби, определени в ценоразписа на услугите.

           (2) Всички останали читатели, на които не се изисква обходен лист при напускане на ИУ – Варна (специализанти, хонорувани преподаватели, студенти и преподаватели от Колежа по туризъм – Варна и др.), се обслужват само в читалнята.

           (3) Презаписването на вече заети материали става на място и само, ако същите не се търсят в момента от друг читател.

           (4) Поръчката на библиотечни документи от основното хранилище става чрез заемна бележка, попълнена с необходимите реквизити. Срокът за изпълнение на поръчката се уточнява с библиотекаря и зависи от мястото на съхранение.

           (5) Читателите могат да заявяват от хранилище и да запазват библиотечни документи в читалнята за срок от един месец.

           (6) Не е позволено заемане за дома на енциклопедии, речници, справочници, дисертации, единични екземпляри на книги, периодични издания и други информационни материали.  

           (7) Чрез Междубиблиотечната заемна служба (МЗС) преподавателите имат право да заявяват за временно ползване библиотечни документи от други библиотеки в страната, което се урежда от Правилник за междубиблиотечното заемане от 1983 г. и актуализирани споразумения между библиотеките.

Чл. 12. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) (1) При справочно-библиографски и информационни услуги читателите имат право да получават устни и писмени библиографски справки и консултации по определена тема чрез традиционните методи – системата от каталози, картотеки и справочно-библиографския апарат, електронния каталог на библиотеката и информационните ресурси и бази, за които библиотеката е абонирана.

           (2) Специалистите от сектор „Информационно-библиографски” организират и провеждат обучения по информационна грамотност,  работа с библиотечните и абонираните електронни ресурси и бази, след предварително записване.

Чл. 13. (1) Задълженията на читателите са:

           1. (доп. - АС, 26.09.2013 г.) при влизане в библиотеката да ползват или показват читателска карта, студентска книжка или лична карта;

           2. (изм. - АС, 26.09.2013 г.) да оставят личните си чанти и връхни дрехи в гардеробните шкафчета;

           3. да се осведомяват за правата и отговорностите, които поемат като читатели в библиотеката;

           4. да заявяват исканата литература чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки;

           5. да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават текста и правят бележки по полетата, да не късат страниците и книгите;

           6. да уведомяват дежурния библиотекар при констатиране на повреди и липсващи страници;

           7. (изм. - АС, 26.09.2013 г.) да връщат библиотечните документи веднага след полагане на съответния изпит или след изтичане на определения срок; при неспазване на срока се налага глоба, определена в ценоразписа на услугите;

           8. да спазват реда на подреждане на фондовете на свободен достъп;

           9. да преустановяват работа с библиотечните документи 15 минути преди края на работното време в читалните;

           10. (доп. - АС, 26.09.2013 г.)  да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката и с поведението си да не нарушават спокойствието и да не пречат на работата на останалите читатели.

           (2) На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане на правото им да ползват услугите на библиотеката.

           (3) (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Когато читателят повреди до такава степен, че направи негоден заетия библиотечен документ или го изгуби, той трябва да го замени с аналогичен в библиографско отношение екземпляр – по-ново издание на същото заглавие (или ксерокопие) или с равностойно по съдържание и цена, или пък да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на изгубения библиотечен документ. При необходимост, цената се осъвременява, изчислена като сума от стойността на страниците (за 1 стр. – 0,05 лева).

           (4) Когато читателят не върне заетия библиотечен документ или не заплати предвиденото обезщетение, библиотеката образува гражданско дело.

           (5) За кражба или умишлено увреждане на библиотечен документ от читалнята се търси гражданска и наказателна отговорност  по общия ред.

           (6) За нарушения по ал. 4 и 5 на този член нарушителите се отстраняват от ИУ – Варна.

Чл. 14. Библиотечните служители имат следните задължения:

           1. да обслужват читатели само с необходимите по реда за регистрация документи;

           2. (изм. - АС, 26.09.2013 г.) да приемат попълнените с необходимите реквизити заявки и да ги изпълняват в срок;

           3. да информират читателите своевременно за причините, когато дадена заявка не може да бъде изпълнена или ще бъде изпълнена със закъснение;

           4. да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и автоматизираната система на библиотеката;

           5. (изм. - АС, 26.09.2013 г.) да поддържат реда на книгите в книгохранилищата, заемна и читалните;

           6. да се грижат за реда и тишината в читалните зали;

           7. (доп. - АС, 26.09.2013 г.) да  осигуряват учебния и научноизследователски процес като комплектуват най-актуалната литература и електронни ресурси, в съответствие със спецификата на ИУ – Варна;

           8. (доп. - АС, 26.09.2013 г.) да предоставят на читателите пълна и точна информация, както чрез традиционните методи, така и чрез новите информационни ресурси.

Чл. 15. (1) Работното време на библиотеката се определя в зависимост от работното време на административните служби в ИУ – Варна.

           (2) (Отм. - АС, 27.06.2018 г.)

           (3) (Изм. - АС, 27.06.2018 г.)  През учебните семестри и сесиите, работното време на читалнята в делничните дни се определя със заповед на Ректора.

           (4) (Доп. - АС, 26.09.2013 г.)  Всеки последен петък на месеца, преди обяд, от 8.30 до 12.30 часа се извършва санитарен полуден за подреждане на библиотечния фонд в читалните, заемна и книгохранилищата.

           (5) (Доп. - АС, 26.09.2013 г.) По изключение, работното време на библиотеката може да се променя след съгласуване със зам.-ректора, отговарящ за нея и ректора на ИУ – Варна.

VI. Управление на ресурсите

Чл. 16. (1) Ресурсите на библиотеката се състоят от библиотечен фонд, технически средства и библиотечно обзавеждане.

           (2) Управлението на ресурсите се осъществява от ректора, зам.-ректора и ръководителя на библиотеката в съответствие с мандатната програма на ИУ – Варна, определената библиотечна политика и съгласувано с библиотечния съвет.

           (3) Библиотеката абонира най-актуалната българска, западна и руска периодика, като спазва принципа за продължаване на вече утвърдените заглавия през предходните години, съгласувано с библиотечния съвет и библиотечната политика.

           (4) Минималната квота за комплектуване на учебния фонд се определя в процент от общия брой студенти – 5% за масовите учебни дисциплини и 10% за останалите. За справочния фонд квотите са: от всеки вид речници – 2 бр., енциклопедии – 1 бр. и справочници – 2 бр.

           (5) Всеки преподавател, издал публикации извън университетското издателство, дарява най-малко 3 (три) екземпляра безплатно на библиотеката.

           (6) Библиотеката създава архивен фонд за ръкописи, книги и лични документи на преподаватели, работили в ИУ – Варна.

           (7) Библиотеката прави инвентаризация на определени части от фонда всекa годинa съгласно Закона за счетоводството.

           (8) Библиотеката има право съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, раздел IV, да извършва прочистване на библиотечните фондове в резултат на вторичен подбор, издирване и счетоводно оформяне на липси по следните причини:

           1. остарели по съдържание;

           2. многоекземплярни;

           3. неподходящи за профила на библиотеката;

           4. физически изхабени;

           5. повредени или невърнати от читатели;

           6. липсващи при инвентаризация;

           7. повредени или унищожени при стихийни бедствия.

           (9) Прочистването на фонда и инвентаризацията се осъществяват след заповед на ректора и съгласувано с библиотечния съвет и преподавателите от съответните катедри.

           (10) Библиотеката има право да продава отчислените библиотечни документи съгласно приложения ценоразпис.

           (11) Всички приходи на библиотеката от платените услуги се осчетоводяват в отделна партида и се изразходват само за библиотечни нужди – закупуване на нова литература, нови носители на информация и технически средства – след съгласуване с библиотечния съвет. Тези средства са допълнителни към вече утвърдените от АС.

VII. Управление на персонала и професионално обучение

Чл. 17. (1) В библиотеката има следните категории персонал:

           1. ръководител на библиотеката;

           2. главен библиотекар;

           3. библиограф-информатор;

           4. работник-библиотека;

           5. библиотекар;

           6. хигиенист.

           (2) Нормативите за техния брой се определят на база на международноприетите стандарти и на финансовите възможности на ИУ – Варна.

           (3) Назначаването на нови служители, както и разрешаването на отпуск, става със заповед на ректора по предложение на ръководителя на библиотеката и съгласувано със зам.-ректора, отговарящ за библиотеката.

Чл. 18. (1) Правата и задълженията на библиотечните служители се определят с длъжностни характеристики.

           (2) Длъжностните характеристики се утвърждават от ректора на ИУ – Варна.

           (3) Длъжностната характеристика е неотменна част от трудовия договор на библиотечните служители.

Чл. 19. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Библиотечните служители ежегодно повишават квалификацията си чрез организиране на вътрешни квалификационни мероприятия или обучения на университетско и национално равнище.


VIII. Връзки с обществеността

Чл. 20. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Библиотеката осъществява връзки с обществеността чрез интернет страницата си, организиране на изложби, представяне на нови книги, информационни материали, съобщения в медиите.

Чл. 21. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Библиотеката разработва и издава пътеводител за основните дейности, услуги и ресурси, предоставяни на читателите.

Чл. 22. (Изм. - АС, 26.09.2013 г.) Библиотеката инициира различни форми за набиране на дарения или допълнителни средства за подпомагане на дейността й.

IX. Международно сътрудничество

Чл. 23. (1) Библиотеката се задължава да поддържа международни връзки по линия на книгообмена, за което води специална картотека.

           (2) Библиотеката има право да участва в различни международни проекти и програми по своя инициатива или като участник в съвместни такива.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилата са приети на заседание на АС на  14.07.2000 г. (протокол № 57), изменени и допълнени на заседание на АС на  27.06.2008 г. (протокол № 139), 26.09.2013 г. (протокол № 186) и 27.06.2018 г. (протокол № 30)..

§ 2. Слу­ча­и­те, не­у­ре­де­ни с тези правила, се ре­ша­ват от ре­к­тора.

§ 3. Правилата влизат в сила от деня на тяхното приемане от Академичния съвет.

Нагоре