За Библиотеката

История на библиотеката

Библиотеката на Икономически университет - Варна е основана през 1920 г., заедно с основаването на Висшето търговско училище и е първото самостоятелно звено  в него. При основаването си, библиотеката е започнала с фонд от 6030 тома, а към момента разполага с над 300 000 тома документални източници. Тя е втората научна библиотека към висше училище в България, след тази на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основните й задачи са да формира, съхранява и предоставя за ползване библиотечния фонд, съобразно спецификата на университета, активно да подпомага подготовката и обучението на висококвалифицирани специалисти с висше образование, като съдейства за развитие на учебния и научноизследователски процес в университета. Университетската библиотека на ИУ – Варна е част от единната библиотечна система на страната и активно се включва в националното библиотечно и информационно обслужване, като една от най-големите академични библиотеки в България. Библиотеката е паметта на университета, на научното развитие на видни български учени, които са дали значителен принос в развитието на икономическата мисъл у нас. Въпреки превратностите на времето, благодарение на своите архивни функции, тя е успяла да съхрани огромно книжовно богатство, кумулирало развитието на човешката мисъл в много области на знанието през последните 2 века. Библиотеката притежава ценни книги от първата половина на 19 в., на български, френски, немски и др. езици, както и основната част от фонда на Варненската търговско-индустриална камара, на Алианса, почти всички сборници-закони на Царство България, статистическите сборници от преброяванията на населението от най-старо време до днес, поредицата на Държавен вестник от бр. 1 и много други уникални издания.

Библиотеката е разположена на обща площ от 2100 кв. м., на V и VI етажи и 2 подземни хранилища в основната сграда на университета и се състои от: Читалня с 4 обособени зали с над 200 читателски места - за студенти и преподаватели, читалня с компютри за работа с базите и работно място за незрящи. Книгохранилищата са с площ 1200 кв.м. - за периодика, книги, статистически издания, издания на ИУ, колекцията на Варненската търговско-индустриална камара и архивния фонд на библиотеката. Заемна служба, за заемане за дома на учебна и научна литература, разполага с 24 читателски места, компютри за справки и търсене на информация, автомати за заемане и връщане на книги, денонощна система за връщане на книги.

Електронният каталог на библиотеката предлага възможност за търсене в следните бази данни: Периодика – базата, в която се регистрират постъпленията и наличностите на получаваните в библиотеката вестници и списания; Статии - съдържа обзори, библиографски справки, стандарти и други информационни материали, аналитични описания на статии от получаваните в библиотеката списания; Книги - библиографските описания на всички книги, които са постъпили в библиотеката след 1984 година; Персоналия - съдържа библиографските описания на публикациите на преподавателите от ИУ - Варна от 1981 година. Сериозна част от записите във всички бази на електронния каталог, въвеждани през последните години, предлагат достъп до съдържанията, както и връзки към пълните текстове на документите.

От 2007 г. библиотеката е избрана за Европейски документационен център и, в качеството си на такъв, получава екземпляри от всички официални издания на печатницата на Европейската комисия.

През 2011 г. университетската библиотеката е изцяло обновена и модернизирана. Внедрена е нова RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на фонда от книги и достъп до библиотеката, обслужване на читателите (заемане и връщане), копирни услуги, статистика и управление. Центърът за дигитализация е оборудван с роботизиран скенер от най-висок клас и работи по процесите на дигитализация на част от фонда на библиотеката в две основни направления – стари и ценни издания и актуални издания,  важни за осигуряването на учебния процес. Сега университетската библиотека на ИУ - Варна е една от най-модерните в България като архитектурни решения, техническо осигуряване и технология на обслужването. Тя предлага на своите потребители всички услуги и възможности на модерната библиотека от XXI век.