Електронен каталог. Търсене в каталога

Електронен каталог. Бази

Електронният каталог на библиотеката е достъпен в локалната мрежа на библиотеката, както и в интернет от страницата на библиотеката (www.ue-varna.bg/Library/ ). Базите на каталога до момента са четири: книги, статии, периодика и персоналия (библиографии).

  • - База Книги включва описания на книги, справочници, дисертации и учебници, постъпили в библиотеката след 1984 г.
  • - База Статии включва преводни статии, обзори и библиографски справки след 1984 г. Аналитичните описания на статии от избрани списания на английски, руски, частично немски и френски език се въвеждат от 1997 г. Към тази база са и описанията на т. нар. информационен фонд от актуална управленска, законодателна и счетоводна литература. Библиографските справки от 2006 г. са достъпни пълнотекстово.
  • - База Периодика дава информация за получаваните от библиотеката периодични издания след 1990 г.
  • - База Персоналия (библиографии) включва описания на публикациите на автори от ИУ след 1981 г.

 

Търсене в електронния каталог на библиотеката

 

Търсенето в електронния каталог на библиотеката е организирано по логиката на повечето електронни търсачки. В каталога на интернет страницата има подробна помощ за начините и признаците на търсене. При формулиране на запитването е необходимо да се попълни или избере първо информацията от полетата “Параметри”, а след това се изписва търсения текст. На “Каталог” се избира базата, в която ще се търси информация - книги, периодика, статии, библиографии.

По признак за търсене се избира една от следните възможности: всички думи, заглавия, автори, предметни рубрики, ключови думи, УДК кодове, УДК и определител, тематични рубрики, за него/за нея, географски понятия, ISBN, издателство, колективен автор.

Практиката показва, че най-приложими са запитванията по признак “всички думи”, защото така се търси по всички известни данни за документа. Особеност на системата е, че при избор на признак “ключови думи”, в полето “търсен текст” трябва да се изпише изцяло ключовата дума или израза.

Напр.: рекламни стратегии, а не реклам% или рекламни, защото системата търси само по този признак, само в ключовите думи, както са изписани при въвеждането им. Може да се избере и вида на показване на справката: пълно библиографско описание – съдържа всички елементи от библиографското описание, а също ключови думи и класификационния индекс по УДК, посочващ мястото на документа, ако е наличен в читалнята. Този вид на справката се избира задължително при търсене в база “Периодика”, за да може да се проследи наличността на търсеното периодично издание. кратко библиографско описание – съдържа задължителните елементи от библиографското описание и класификационния индекс по УДК. списък – в таблица са посочени само библиографските данни, необходими за идентификация на документа (сигнатура, автор, заглавие, място на издаване, издателство, година на издаване, страници и др.).

В полето “търсен текст” се изписва една или повече ключови думи (термини, изрази), като трябва да се спазват следните особености на езика за търсене: За маскиране се използва знакът %, който поставен от дясно разширява търсенето до всички форми и изрази, свързани с изписаното преди знака. Напр.: реклам% - намира библиографски описания, съдържащи реклама, рекламни, рекламиране, рекламни стратегии и пр. При търсене по няколко термина (думи) едновременно, те се свързват с булеви оператор AND (логическо “и”, т.е. сечение на множества) Напр.: финанси AND контрол (намира библиографски описания на документи, които съдържат и двете ключови думи).

За разширяване на търсенето се използва булеви оператор OR (логическо “или”, т.е. обединение на множества) между отделните ключови думи, които засягат обикновено различни аспекти на малко известна тема. В резултат излизат записи, които съдържат поне една от зададените ключови думи. Напр.: одит OR контрол (намира библиографски описания на документи, които съдържат поне една от ключовите думи)
Преимущества на търсенето в локалната мрежа: - може да се зададе хронологичен обхват на справката, като се попълни периода от време, по който да се ограничи търсенето; - има богата система от препратки на ключовите думи, изписани под библиографското описание, към другите записи, в които те се срещат, препратки на имена на автори, индекси и др.