Център за финансови изследвания и развитие

ДЕЙНОСТ

Центърът за финансови изследвания и развитие е част от научната инфраструктура на ИУ-Варна и е пряко подчинен на Ректора на университета. Той функционира като обслужващо звено, което мотивира, подпомага, координира и поощрява научноизследователската, приложно-изследователската, развойна и образователна дейност в областта на финансите. В неговата дейност активно участват изявени преподаватели и специалисти по финанси от и извън ИУ-Варна. В обхвата на неговите компетенции е да работи с всички организации и институции в страна и чужбина, търсещи решения на свои икономически проблеми.

ЗАДАЧИ

Някои от основните задачи на ЦФИР са:

1) Реализира изследователски и развойни проекти, финансирани от европейски и национални програми.

2) Изготвя обосновки, планове, програми и пазарни проучвания, свързани с финансовата дейност на държавата, местната власт и бизнеса.

3) Препоръчва и предоставя специалисти за подбор на кадри, одобряване на обществени поръчки, внедряване на стандарти, оптимизиране на вътрешнофирмени правила и процедури, изготвяне на експертизи и др.

4) Организира национални и международни конференции, кръгли маси и други дискусионни форуми като средство за обмяна на идеи и практически опит.

5) Разработва методически и методологически материали за учебни курсове по финанси, които представляват интерес за университета и практиката.

6) Провежда курсове за обучение на финансови анализатори, агенти, брокери и др.

7) Създава условия за научно израстване на студенти и докторанти и др.

Ръководител

Доц. д-р Стоян Киров 

Мобилен тел. 0882 164674

Email: cfrd@ue-varna.bg


Експертен съвет

Проф. д-р Стефан Вачков
Доц. д-р Димитър Рафаилов
Гл. ас. д-р Атанас Камеларов
Гл. ас. д-р Недялко Вълканов


Мобилен тел. 0882 164674

Email: cfrd@ue-varna.bg