Център за качество на обучението

Центърът за качество на обучението e звено в ИУ-Варна, което подпомага академичното ръководство като осъществява дейностите по осигуряване и подобряване на качеството на обучението, съгласно целите и задачите, заложени в Политиката по качество на Икономически университет – Варна. Центърът оценява качеството във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение, съгласно изискванията на функциониращата в Икономически университет – Варна система за управление на качеството (СУК) по ISO 9001.

Основната цел на Центъра за качество на обучението е да допринася за постоянно подобряване на качеството на обучение в ИУ-Варна, като предоставя надеждни данни, подпомагащи управленските решения във всички области, свързани с предоставянето на образователни услуги с високо качество. ЦКО разглежда процеса на обучение като взаимодействие на различни заинтересовани страни и се стреми винаги коректно да отразява гледните точки на всички участници в процеса.
 

Вход в платформата на СУК: http://suk.ue-varna.bg/index.html
За контакти: centre4quality@ue-varna.bg

Представител на ръководството

Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова

гл. ас. д-р Антоанета Стоянова

Кабинет Кабинет: 66Email Email: a.stoyanova@ue-varna.bg


Ръководител

д-р Доника Стоянова

д-р Доника Стоянова

Кабинет Кабинет: 66Email Email: donika.stoyanova@ue-varna.bg


Технически изпълнител

гл.ас.д-р Юлия Христова

гл. ас. д-р Юлия Христова

Кабинет Кабинет: 66Email Email: julia_hristova@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Център за качество на обучението
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg