гл. ас. д-р Недялко Вълканов


Поща n.valkanov@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 528
Кабинет 521
Консултации Кабинет: 521, Вторник, 13:00-15:00
Консултации Кабинет: 521, Сряда, 10:00-12:00
Интернет Страница http://finance.ue-varna.bg
Автобиография (CV) CV_NValkanov_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Финансови пазари и институции Курс 3 Редовно обучение Специалност З.И ОС.
Теория на фин.посредничество Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СПНУ
Теория на фин.посредничество Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Сравнителни банкови системи Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ
Сравнителни банкови системи Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СПНУ
Сравнителни банкови системи Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ
Превенция на наруш. в банките Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СПНУ
Превенция на наруш. в банките Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Финансово посредничество Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Регулир.и надзор на фин.сектор Курс 4 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ