Финансово-счетоводен факултет

Специалност Счетоводство и финанси, ОКС "бакалавър"

катедра "Счетоводна отчетност"

Специалност Счетоводство и одит, ОКС "бакалавър"

катедра "Счетоводна отчетност"

Специалност Accounting (с преподаване на английски език), ОКС "бакалавър"

катедра "Счетоводна отчетност"

Специалност Финанси, ОКС "бакалавър"

катедра "Финанси"

Специалност Застраховане и осигуряване, ОКС "бакалавър"

катедра "Финанси"

Специалност Счетоводство и контрол, ОКС "магистър"

катедра "Счетоводна отчетност"

Специалност Публични финанси, ОКС "магистър"

катедра "Финанси"

Специалност Банков мендижмънт, ОКС "магистър"

катедра "Финанси"

Специалност Корпоративни финанси, ОКС "магистър"

катедра "Финанси"

Специалност Финанси и иновации, ОКС "магистър"

катедра "Финанси"

Специалност International Business and Economics, ОКС "магистър"

катедра "Обща икономическа теория"