Финанси и иновации, ОКС "магистър"


Знанията и уменията по специалност „Финанси и иновации“ се формират в резултат от изучаваните дисциплини за ключовите иновации във финансовата сфера:

 • банкиране;
 • публични финанси;
 • корпоративни финанси;
 • социално осигуряване;
 • животозастраховане;
 • контролинг;
 • финансово регулиране и дейности по съблюдаване на нормативното съответствие.

Учебният материал се усвоява чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от финансови институции, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и др. Обучението по специалност “Финанси и иновации” се осъществява в дистанционна форма. В нея могат да се обучават студенти от акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по същата специалност, СНУ, както и в други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

Какви са възможностите за реализация?

 • топ-мениджъри с компетенции за управлението на иновациите в банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни и други компании във финансовата сфера;
 • оперативни мениджъри и експерти по развойна и внедрителска дейност в банки, застрахователни и пенсионно-осигурителни компании, инвестиционни фондове, FinTech компании и др.;
 • мениджъри по продажбите във финансови институции;
 • регионални мениджъри в банки, пенсионно-осигурителни и застрахователни компании;
 • портфейлни мениджъри в банки, инвестиционни фондове и други институционални инвеститори;
 • специалисти в регулаторни и надзорни институции на финансовия сектор;
 • Compliance, контролинг, риск и CRM мениджъри във финансови институции;
 • проектни мениджъри в индустриални и търговски компании;
 • експерти по иновациите в държавната и общинската администрация;
 • мениджъри в новостартиращи компании и във фондове за рисков капитал;
 • финансови мениджъри и контролери в местни и чуждестранни компании;
 • финансови анализатори и консултанти във финансово-брокерски фирми, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови, факторингови, форфетингови и други компании;
 • експерти във външно-търговски дружества.

Форма на обучение: дистанционна

 FacebookМожете да ни откриете и във Facebook:
 https://www.facebook.com/finance.ue


 или на нашия сайт:
 http://finance-varna.com