Счетоводна отчетност


Бакалавърски програми – вчера, днес и утре

От годините на своята поява до днес катедра "Счетоводна отчетност" при ИУ-Варна е пример за постоянство, традиции и новаторски идеи, които изграждат облика й и сега. Още с възникването й през 1923 г. катедрата предоставя възможност за натрупване на професионални знания в актуални за тогавашната икономика дисциплини като: "Търговско смятане", "Обща теория на счетоводството", "Упражнения по счетоводство", "Учения и критика на баланса", "Банково счетоводство", "Фабрично счетоводство", "Счетоводство на селското стопанство".

През годините, учебните планове и програми следват примера на водещи в областта на икономиката чужди висши училища. Постепенно катедрата изгражда днешната си идентичност повлияна от всички промени в икономикса у нас. До 2014 г. традиционната за катедрата бакалавърска специалност "Счетоводство и контрол" придоби нов облик, съдържание и наименование в резултат, на което се обособиха две напълно нови специалности, а именно: "Счетоводство и финанси" и "Счетоводство и одит". Последните са създадени да отговаря на нуждите на практиката и бизнес в днешните икономически реалности. Нещо повече, те са в ритъм със съвременните тенденции, като включват нови дисциплини, теми и проблеми, засягащи икономиката днес. Актуализирането и осъвременяването на специалностите води до повишаване на качеството на висшето образование чрез отчитането на потребностите на бизнеса.

Accounting (на английски език) е специалност, приета от Академичния съвет на ИУ-Варна през 2017 г. Специалността е акредитирана от CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), което увеличава стойността й. Основната цел на обучението по специалност Accounting (на английски език) е да подготви специалисти в областта на счетоводството, анализа и контрола и свързани с тях области.

Обучението по Accounting (на английски език) започва през 2019 г.

Повече за специалностите може да научите тук:

Специалност "Счетоводство и финанси" "Счетоводство и финанси"

Специалност "Счетоводство и одит" "Счетоводство и одит"

Accounting "Accounting" (на английски език)

Магистърска програма - поглед напред


Създадената в катедра "Счетоводна отчетност" магистърска програма "Счетоводство и контрол" предоставя възможност на записаните в нея студенти да дообогатят придобитите в бакалавърските програми знания чрез изучаване на специализирани/специфични дисциплини. Същите изграждат един добре балансиран учебен план, който е изцяло съобразен с изискванията за хармонизацията на счетоводството по Международните стандарти за финансова отчетност, Международните одиторски стандарти, който непрекъснато се усъвършенства чрез провеждане на семинари и обучения свързани с най-новите промени в счетоводното законодателство. По време на обучението си студентите създават умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

В магистърската програма могат да кандидатстват както студенти завършили бакалавърски програми по счетоводство, така и към онези завършили други икономически и неикономически специалности в ИУ-Варна и извън него. Всички завършили придобиват професионална квалификация "магистър по икономика".

За повече информация относно магистърска програма "Счетоводство и контрол" натисни тук.

Ние Ви предлагаме

 • Европейско образование в България с условия за обучение и общуване на европейско ниво;
 • Опита на висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит;
 • Възможности за кариерно развитие, което Ви доставя удоволствие;
 • Обучение, ориентирано към практиката по специалности, които са изключително търсени в света;
 • Обучение по престижна и търсена професия;
 • Приятна и интерактивна социална среда.

Преподавателите в катедра "Счетоводна отчетност" са уважавани специалисти с богат практически опит в областта на:

 • Счетоводството и прилагането на Националните и Международни счетоводни стандарти;
 • Данъчното облагане;
 • Независимия финансов одит;
 • Вътрешния одит;
 • Данъчното консултиране и оптимизиране;
 • Финансово-счетоводния анализ;
 • Оценяването на активи, пасиви и предприятия;
 • Управлението на паричните потоци и др.

Освен уважавани в практиката професионалисти, преподавателите в катедрата са и автори на редица водещи научни изследвания и публикации в областта на счетоводството, анализа и контрола, които развиват Българската счетоводната наука.

Катедра "Счетоводна отчетност" извършва обучение на бакалаври; магистри и докторанти в следните специалности:

Обучението се извършва по съвременни методи, с акцент върху решаването на практически казуси. Учебните програми са разработени съобразно последните тенденции в счетоводното образование и са съобразени с действащата нормативна уредба в България и в Европейският съюз.

Студентите на Икономически университет – Варна имат осигурена подкрепа за кариерно развитие от отдел "Международно сътрудничество", който осигурява на студентите мобилност с цел обучение и практика в България и/или чужбина. Университетските партньори на Икономически университет – Варна са над 80 университета от страни в Европейския съюз - Германия, Португалия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Холандия, Ирландия, Австрия, Словения, Белгия, Финландия, Литва, Латвия, Естония, и др. Партньорите на Икономически университет Варна извън Европейския съюз са над 26 университета - от Русия, Украйна, Турция, Казахстан, Грузия, Нигерия и др.

Завършвайки образованието си в предлаганите от нас специалности ще имате отлична възможност за последваща професионална реализация в страната и чужбина като:

 • Главни счетоводители
 • Финансови мениджъри
 • Дипломирани експерт счетоводители
 • Вътрешни одитори
 • Оценители и вещи лица
 • Експерти във финансово-кредитна институция
 • Експерти във всички нива на държавната администрация /НАП, Сметна палата, ДФИ и др./
 • Помощник одитори
 • Собственици на бизнес в областта на счетоводните и финансови консултации
 • Преподаватели по счетоводство и др.
История


Катедра "Счетоводна отчетност" има дългогодишна история, която датира още от началото на ХХ век. Катедрата играе важна роля в развитието на счетоводството у нас още от създаването на тогавашното "Висше търговско училище", което официално отваря врати на 14 май 1920 г. Три години по-късно /през академичната 1923 – 1924 г./ се поставят основите на тогавашния отдел "Търговски и технически науки", днес - катедра "Счетоводна отчетност". За нейн основател се счита руският професор по счетоводство Феодор Белмер.Катедра "Счетоводна отчетност"

Днес, всеки един от нас допринася за запазване на дългогодишните традиции в катедрата, продължавайки мисията на нейния създател за съвременно и качествено образование в областта на икономическите науки. В унисон с динамиката на Нашето съвремие преподавателският състав не спира своето професионално и личностно развитие, което несъмнено се пренася чрез преподаваните дисциплини и върху търсещите знания студенти. Към настоящия момент катедра "Счетоводна отчетност" е в състав от 40 души научно-преподавателски кадри, от които 3-ма професори, 4 доценти, 16 главни асистенти (доктори) и 17 асистенти. Един е доктор на науките, 22 са доктори, а голяма част от кадрите са и дипломирани експерт-счетоводители. Към катедрата се обучават и 9 докторанти  по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". Преподавателите в катедра "Счетоводна отчетност" са с богат практически опит в областта на: Счетоводството и прилагането на НСС и МСС/МСФО; Данъчното облагане; Независимия финансов одит и вътрешния одит; Финансово-счетоводния анализ; Оценяването на активи, пасиви и предприятия; Управлението на паричните потоци. Освен това те са счетоводители на предприятия от различни сектори  на икономиката, регистрирани одитори, консултанти на множество големи предприятия, лицензирани оценители на активи и цели предприятия; вещи лица в системата на правосъдието  и др.

Научно-преподавателският състав на катедрата продължава поставените добри основи от пионерите на счетоводното образование в България. Непрекъснато се развиваме, за да можем да Ви помогнем да придобиете знанията, уменията и компетенциите, които да ви направят уважавани и ценени професионалисти в сферата на счетоводството в България и в чужбина.

Нашата мисия


Катедра "Счетоводна отчетност" е доказала в годините своята водеща образователна и научна идентичност в академичния живот на града, на страната, а и извън нея. Като такава тя е превърната в разпознаваем символ, носител на традиции, качества и новаторство в областта на икономическите науки. Нейната мисия е насочена към създаването на висококвалифицирани и мотивирани студентски и докторски кадри, които да търсят своите собствени хоризонти в необятната наука и практика.  

Присъединете се към нас и нека заедно продължим да издигаме авторитета на счетоводната професия!

Повече информация за кандидатстудентския прием за 2016/2017 г. можете да намерите тук

Допълнителна информация: 

Admissions in University of Economics - Varna 

Joint ana Double Degree Programmes

Cultural Adaptation Guide for Foreign Student 2018-2019

 Присъедете се към нас и във Facebook: 

Официална страница на катедрата: facebook.com/Accounting.Department.UE.Varna

Страница на новата специалност Accounting -  facebook.com/Accounting.Varna

Group -  Admission in University of Economics - Varna

Group -  Varna - The Black Sea Capital of the International Higher Education


 ● "Някой някъде седи на сянка днес, само защото друг е засадил дърво на същото място много време преди това." – Уорън Бъфет

●  "За да бъдеш успешен, трябва да отдадеш сърцето си на своя бизнес и бизнеса на сърцето си!" – Томас Уотсън

● "Можеш да се обезкуражиш от провала си, или можеш да научиш от него. Така, че давай смело напред и прави грешки, направи всичките, които можеш. Защото запомни, че там ще намериш успеха – от другата страна на провала!" – Томас Уотсън

● "Животът не е като семестрите в университета. Нямаш летните ваканции и много малко са служителите, които се интересуват от това да ти помогнат да откриеш себе си." – Бил Гейтс

          

Катедра "Счетоводна отчетност"