Учебен план и програми

Специалност "Счетоводство и одит"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика  | Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика  | Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математика  | Moodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание  0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език  | Moodle
Немски език  | Moodle
Английски език  | Moodle
Руски език  | Moodle
6 Теория на управлението  | Moodle 9 2 270 195 75
7 Макроикономика  | Moodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правото  | Moodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език  | Moodle
Немски език  | Moodle
Английски език  | Moodle
Руски език  | Moodle
10 Теория на счетоводството | Moodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финансите  | Moodle 9 3 270 195 75
12 Маркетинг  | Moodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие  | Moodle
Философия  | Moodle
Икономическа социология  | Moodle
Икономическа психология  | Moodle
История на икономиката  | Moodle
Делова кореспонденция  | Moodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката  | Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводство | Moodle
Икономика на труда  | Moodle
Въведение в предприемачеството  | Moodle
Международен икономикс  | Moodle
Моделиране на икономически системи  | Moodle
Икономика на околната среда  | Moodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията  | Moodle
Интернет технологии  | Moodle
Планиране и прогнозиране  | Moodle
Европеистика  | Moodle
Съвременни икономически теории  | Moodle
Търговско право  | Moodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Организация на счетоводството | Moodle 9 4 270 195 75
18 Финансово счетоводство - І част | Moodle 8 5 240 165 75
19 Теория на контрола | Moodle 8 5 240 165 75
20 Финанси на предприятието | Moodle 8 5 240 180 60
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 135 45
Банково дело | Moodle
Застрахователно дело | Moodle
Счетоводен софтуер | Moodle
Трудово и осигурително право | Moodle
22 Финансов контрол | Moodle 7 6 210 135 75
23 Финансово счетоводство – ІІ част | Moodle 7 6 210 135 75
24 Счетоводство на банките | Moodle 6 6 180 105 75
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
История на счетоводството | Moodle
Оценка на риска и вътрешен финансов контрол | Moodle
26 Финансов анализ | Moodle 8 7 240 165 75
27 Счетоводство на бюджетните предприятия | Moodle 8 7 240 165 75
28 Счетоводство на застрахователните и пенсионните предприятия | Moodle 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Финансово-валутни разчети | Moodle
Контрол върху доходите и осигуряването | Moodle
30 Спецсеминар | Moodle 5 8 150 75 75
31 Управленско счетоводство | Moodle 5 8 150 75 75
32 Одит в публичния сектор | Moodle 5 8 150 105 45
33 Информационни системи и технологии в счетоводството | Moodle 5 8 150 90 60
Общо за специални дисциплини 114 16 1 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

  • За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение. 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3 5 90 60 30 30 0
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.