Квалификационна характеристика

Специалност "Съдебна администрация"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление:  "Администрация и управление” 
Професионална квалификация: "Администрация и управление"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовно

I.Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да характеризира учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Съдебна администрация“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

   II.  Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за увеличение на броя във всички видове дела, спецификата на предоставяните услуги, изискващи специфична компетентност. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и  дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Администриране на съдебни и прокурорски институции:

- планиране, организира и ръководи съдебните служители;

-  управление на административната дейност в съда;

- осигуряване организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда;

- организиране разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

- въвеждане на програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;

-  създаване на условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;

- организиране разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

- въвеждане на програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;както и  ръководене работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда

- осъществяване на контрола по събирането на таксите от администрацията на съда;

- управление на ситуации при кризи;

- разрешаване на неспецифични спорове между администрацията и потребителите на услугите.

            б) Работа в общата и специализираната съдебна и прокурорска администрация  като административен секретар в насоките:

- приемане и докладване на  жалби, сигнали и предложения до председателя;

- организиране приема на граждани от председателя на съда;

- събиране, обработване и съхраняване кадровите досиета;

- обработване на всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела,

- други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

- организиране работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;

             в) Заемане длъжността съдебен секретар по изпълнение на функциите:

- съставяне протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава;

- изготвяне списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец;

- подреждане и номериране по реда на постъпването на книжата от заседанията;

- изпълняване разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания;

- съставяне документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;както и съставяне списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец

- изготвяне на призовки по отложени дела;

- изготвяне изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба;

- предаване обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството;

III.Обучение по специалност „Съдебна администрация“

            Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ и се осъществява в редовна форма. Чрез учебния план се цели да се осигури  фундаментална и специализирана подготовка на бъдещите бакалаври в специфична сфера на публичната администрация, а именно - съдебната администрация. Плана се основава на дисциплини, които  предоставят правни и управленски знания в съотношение, което предполага балансираност между направлението.

С оглед осигуряване на квалифицирани знания и практически умения учебният план на специалност “Съдебна администрация” съдържа фундаментални, специализирани, задължителни, изборни и факултативни дисциплини.

            Фундаменталният блок на специалност “Съдебна администрация” се формира в рамките на фундамента за професионално направление “Администрация и управление” като едновременно с това съдържа и основополагащи правни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка фундаментална подготовка на бъдещите специалисти, съобразена с административната практика. Обезпечава се  обща информационна, икономическа и езикова подготовка на бъдещите бакалаври с цел осигуряване на качество и ефективност в сферата на съдебната администрация. По този начин придобитите знания от фундамента гарантират  профилна подготовка, които са предпоставка за успешна професионална реализация.

Специализираните дисциплини от учебния план са насочени към теоретични знания и практически умения, предоставящи профилирана подготовка на бакалаврите по „Съдебна администрация“. Те са структурирани в следните направления: правни; икономически; административни и  организационни. Чрез тях се формира комплекса от специализирани знания на икономисти-бакалаври конкретно в сферата на съдебната администрация. Акцентът в обучението е насочен към предоставяне на правни знания с цел да се  обезпечи изискването за подготовка на квалифицирани кадри с висше образование.

            След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Срокът на подготовката е 4 години като формата на обучение е редовна и включва 8 семестъра. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “ Съдебна администрация” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 IV. Възможности за реализация

Завършилите тази специалност могат да работят като съдебни администратори, както и да заемат различни ръководни и  административни длъжности в съдебните и прокурорски администрации

Длъжностите, които могат да заемат са в следните групи:

Административен секретар

Съдебен секретар

Служител в служби „Регистратура“, “Съдебно деловодство“, “Архив“

Бакалаврите  по “Съдебна администрация“ се адаптират успешно към динамиката на промените в съдебната и прокурорска административната практика и са в състояние да се реализират успешно на нужното експертно и образоватлено ниво.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Съдебна администрация“

Студентите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • организират, управляват и изпълняват дейностите, възложени им от непосредствения съдебен ръководител;
 • притежават нужните организационни умения свързани с работата на съдебния състав;
 • координират работата на съответното звено в структурен, организационен и оперативен порядък;
 • водят и съхраняват служебни досиета, документация по делата , документооборот,  техническо и  информационно обслужване;
 • изпълняват функции, пряко касаещи правораздавателната дейност на съответните  администрации по повод нейното техническо, организационно и информационно обслужване.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • общуват и взаимодействат със служителите в съответната съдебната администрация, административните ръководители, гражданите и др.;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие;
 • притежават специализирна подготовка по протоколиране, обработка и съхраняване на информация, както и умения за работа с общи и специализирани информационни продукти;
 • владеят правна стилистика, юридическа терминология, специализирана чуждоезикова лексика.
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • концептуализират планове за управление на човешкия фактор;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • притежават отлични познания на нормативните актове, регулиращи дейността на органите на съдебната власт;
 • притежават знания и ги прилагат в работата си по докуметооборота и деловодството;
 • отговарят за опазване на получената служебна информация, етичния кодекс и съответните вътрешни правила
 • Компетентности за учене:
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
 • стремят се към повишаване и поддържане на знанията си в сферата на материалното и процесуално право, към актуализирането им и постоянно адаптиране в работата на нови законодателни решения и промени