Управление на проекти, ОКС "магистър"


Цел на програмата по „Управление на проекти” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да:

  • работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
  • работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации;  
  • могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
  • управляват ефективно поверените им ресурси на организациите  за управлението на проекти;
  • намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти;
  • мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции: ръководител  проект в  предприятие; ръководител проект в публична администрация и неправителствена оргаризация; мениджър проекти; мениджър инвестиционини проекти; експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.); сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.