Реклама и медийни комуникации, ОКС "магистър"

Завършилите ОКС "магистър" по специалност "Реклама и медийни комуникации" се реализират в следните главни направления:
Първо, като функционални специалисти, както в специализирани рекламни и медия агенции, медии, така и в стопански организации, независимо от отрасловата им принадлежност, като индустриални, търговски, строителни и др., вкл. и организации с нестопанска цел.
Второ, като изследователи и аналитични специалисти в рекламната и медийната индустрия.
Трето, като ръководни специалисти в рекламната и медийната индустрия на средни и висши управленски нива.
Четвърто, като проектантско приложни специалисти и мениджъри на рекламни и медийни кампании.