Международен туристически бизнес, ОКС "магистър"

Целта на обучението е да разшири теоретичния фундамент на обучението по туризъм в областта на макрорегулирането и мониторинга на международния туристически бизнес, франчайзинга в хотелиерството и ресторантьорството, управлението на промяната в туристическата фирма и на туристическата дестинация.

Завършилите специалността са в състояние да се реализират на ключови позиции в управлението на туристическите дестинации и на ниво официални международни организации и НПО, в международни хотелиерски и ресторантьорски вериги, туроператори и посредници, както и като консултанти и експерти в областта на международния туризъм.