Международен бизнес с преподаване на английски език, ОКС "бакалавър"

"Международен бизнес" е първата специалност в ОКС "бакалавър" за обучение на български и чуждестранни студенти с преподаване на английски език. Програмата предоставя знания и изгражда практически умения в областта на международния бизнес, икономиката и управлението. Специалността се създава в отговор на промените в обкръжаващата икономическа среда, глобализацията на  бизнеса, развитието на нови форми на международен бизнес. Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

Целта на програмата по "Международен бизнес" е да подготви квалифицирани икономисти, които да работят в различни международни бизнес организации и техни подразделения, да мислят креативно и да анализират бизнес процесите.

Завършилите специалност "Международен бизнес" могат да се реализират в областта на външната търговия, международната банкова и финансова дейност, международния транспорт и спедиторската дейност, международната логистика, международния туризъм и др.

След завършване на бакалавърска степен на обучение в областта на международния бизнес, студентите могат да продължат образованието си в ОКС "магистър".