Туризъм, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Студентите, завършили специалност "Туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство
 • Туристически ресурси
 • Туристически пазари
 • Право в туризма
 • Ресторантьорство
 • Социална психология в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Маркетинг
 • Технология на обслужването в хотелиерството
 • Електронен бизнес в туризма
 • География на туризма
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Култура и цивилизация
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Съвременни видове туризъм
 • Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта
 • Технология на обслужването в ресторантьорството
 • Управление на туризма
 • Екскурзоводство
 • Грижа за клиента
 • Конюнктура и пазарна политика в туризма
 • Езиково обучение по езиците: английски, немски, френски и руски

Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".

Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?

Завършилите специалността се реализират:

 • като мениджъри и специалисти на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции;
 • като мениджъри и специалисти в маркетинга, рекламата и връзките с обществеността;
 • в управлението на човешките ресурси и дейности на туристическите фирми.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и организация на туризма". В нея работят преподаватели, които са утвърдени в научните и консултантските среди.

Ръководител  катедра – проф. д-р Таня Дъбева Филипова


Преподаватели

хон. проф. д-р Светла Генова Ракаджийска доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев
проф. д-р Марин Найденов Нешков гл. ас. д-р Мария Велева Велева
проф. д-р Стоян Петков Маринов доц. д-р Георгина Георгиева Луканова
доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева
гл. ас. д-р Тодор Костадинов Дянков

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

През настоящата година по специалност "Туризъм " се обучават 403 студенти:

 • 146 в първи курс
 • 91 във втори курс
 • 70 в трети курс
 • 96 в четвърти курс