Международни икономически отношения, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Специалността е насочена към формиране на компетенции и умения, свързани с управлението на процеса на глобализиране на бизнеса на дадена компания. Бъдещите специалисти се учат да разработват стратегии и планове за навлизане в чуждестранни пазари, за управление на финансови ресурси, за управление на взаимоотношенията с чуждестранни партньори.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Международен икономикс
 • Международни финанси
 • Международен бизнес
 • Външнотърговска политика
 • Европейска икономическа интеграция
 • Международен маркетинг и реклама
 • Дипломатически отношения и др.

Периодът на утвърждаване на специалността съвпада с процеса за засилена международна студентска мобилност, което дава възможност на студентите да специализират в чужбина. Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Международни икономически отношения".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалността се реализират:

 • във всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в областта на външната търговия;
 • в международната банкова дейност;
 • в обмена на услуги;
 • в транспортната и спедиционната дейност;
 • в международните застраховки;
 • в представителствата на чуждестранни фирми;
 • в смесените фирми;
 • в международния туризъм;
 • в международните организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Благодарение на преподавателската си и научна подготовка преподавателите от катедрата се ползват с висок авторитет. Чуждоезиковата им подготовка и професионалните специализации в чужбина дават възможност да се адаптират към западните академични стандарти и да следят най-новата специализирана литература.

 
Ръководител  катедра – доц. д-р Георги Маринов


Преподаватели

доц. д-р Веселина Димитрова гл. ас. д-р Петьо Бошнаков
доц. д-р Орлин Тодоров ас.д-р Недялка Александрова
доц. д-р Валентина Макни
гл. ас. д-р Александър Шиваров

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В момента се обучават 349 студенти по специалността:

 • 73 в първи курс
 • 68 във втори курс
 • 89 в трети курс
 • 119 в четвърти курс