Мениджмънт, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението, както и управленски умения за ръководство на организации от различен тип – ръководене на собствен бизнес и др.
По-важни изучавани дисциплини са:

 • Теория на управлението
 • Стратегическо управление
 • Планиране и прогнозиране
 • Предприемачество и малък и среден бизнес
 • Управление на операциите
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на публичния сектор
 • Управленска психология и организационно поведение
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Международен мениджмънт
 • Корпоративно ръководство

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност се реализират като:

 • мениджъри в различните нива на управление в производствените фирми, търговските фирми, в организациите в сферата на услугите, в банково-застрахователния бизнес, в социално ориентираните дейности (здравеопазване, образование и др.), културата и държавната администрация;
 • ръководители на отдели, звена и направления; предприемачи, ръководители в стопански и други организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра "Управление и админисрация". В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Ръководител  катедра – доц. д-р Добрин Добрев


Преподаватели

проф. д-р ик. н. Йордан Коев гл. ас. д-р Петя Ангелова
проф. д-р Анастасия Станчева ас. Мирослав Владимиров
проф. д-р Цвета Зафирова гл. ас. д-р Веселина Максимова
доц. д-р Десислава Серафимова  ас. д-р Велина Колева
гл. ас. д-р Катя Владова ас. Бончо Митев
гл. ас. д-р Радка Иванова гл. ас. д-р Силвия Димитрова
гл. ас. д-р Юлиян Нарлев ас. Петър Петров

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В момента по специалносттасе обучават 557 студенти:

 • 165 в първи курс
 • 125 във втори курс
 • 139 в трети курс
 • 128 в четвърти курс

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература