Бизнес информационни системи, ОКС "бакалавър"

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти с висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат солидни познания в областта на информационните системи като част от управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса.

Специалистите по бизнес информационни системи, които получават професио­нална квалификация „икономист”, работят по въпросите на интеграцията на информационните технологии и бизнес процесите, за да удовлетворят информационните потребности на фирмите и другите организации, като съдействат за ефективно постигане на техните цели. Те играят ключова роля при опреде­ляне на изискванията към информационната система на организацията и участват в етапите по изготвяне на спецификация, проектиране, реализация и съпровождане. Получават солидни знания в областта на иконо­миката и компютърните науки и умения за прилагането им.

Студентите дефинират сами своите интереси и областите, в които да се развиват чрез изучаване на богат набор от избираеми дисциплини, а завършилите образователно-квалификационна степен „бакала­вър” могат да се реализират като разработчици на системи за управление на фирмите; системни и бизнес анализатори; мениджъри на ИТ проекти; специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители; системни администратори; консултанти по услуги за клиенти; специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти; уеб разработчици и дизайнери.