Бизнес информационни системи, ОКС "магистър"


Обучението в специалност "Бизнес информационни системи" формира знания и умения в областта на информационните технологии, системи и техните приложения. В програмата особено ударение се поставя върху развитие на способностите за анализ на предметната област, разработване, поддържане и развитие на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения. Студентите придобиват професионални умения за приложение на съвременни методи и средства за изграждане на приложения и тяхната интеграция.