Информатика, ОКС "бакалавър"

Целта на обучението по специалността се състои в изграждането на теоретични познания и практически умения, свързани с приложението на информационните технологии при комплексно решаване на проблемите на информационното обслужване в различни аспекти: технически, организационни, икономически и правни. Специалистите придобиват висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и получават подготовка за работа в съвременни направления на ИТ сектора като управление и разработка на софтуерни проекти за изготвянето на уебсайтове; уеб, десктоп и мобилни приложения, информационни системи, специализиран софтуер и други; уеб, графичен и UX дизайн, администриране на бази от данни, мрежова администрация, ИТ сигурност, информационен анализ, работа с хардуер и др. Уменията на студентите в изброените направления се развиват в семинарните занятия, чрез практическата работа с: езици и технологии за разработка C/C++, C#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.; бази от данни SQL Server и MySQL; операционни системи Windows, Linux и приложения за тях; CMS като WordPress, Joomla, Magento, Drupal, OS Commerce, OpenCart; софтуерни продукти за графична и видео обработка, проектиране и моделиране, файлов трансфер и управление на проекти, работа със сървъри, мрежови конфигурации и др.

На студентите се предоставя ши­рок на­бор от из­бор­ни дис­цип­ли­ни и множество възможности за участие в различни групови проекти и бизнес симулации, което помага за утвърждаването им като специалисти в посоката на индивидуалните им интереси. Преподавателите от катедра „Информатика“ участват в множество ИТ проекти, следят и познават добре потребностите на бизнеса.

При­до­би­ти­те зна­ния и уме­ния поз­во­ля­ват на за­вър­ши­ли­те да намерят професионална реализация в някои от най-перспективните професии в ИТ сектора ка­то прог­ра­мис­ти, ад­ми­нис­т­ра­то­ри на ба­зи от дан­ни, уеб и графични дизайнери, ин­фор­ма­ци­он­ни и сис­тем­ни ана­ли­ти­ци, специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство, про­ек­тан­ти и ме­ни­джъ­ри на ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми, ком­пю­тър­ни кон­сул­тан­ти, спе­ци­а­лис­ти по операционни системи и под­дръжка на ком­пю­тър­ни сис­те­ми за край­ни­те пот­ре­би­те­ли.