Логистика, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Основната цел на обучението в специалност "Логистика" е подготовката на все по-търсените в практиката квалифицирани специалисти в една актуална и бързо развиваща се област на съвременния бизнес, логистиката. Студентите получават необходимите знания и практически умения:

 • ефективно да управляват бизнес процесите във фирмите, в националното стопанство и на международните пазари;
 • да организират и управляват всички дейности за ефективното движение и трансформиране на потоците от суровини, материали, стоки, услуги, информация и др. във и между организациите;
 • да управляват процесите във веригите на доставки от първичния източник на материални, стокови, информационни и др. ресурси до крайния потребител;
 • да обединяват в единен интегриран процес всички операции с потоците от суровини, материали, стоки, услуги, информация и др. в снабдяването, производството и дистрибуцията във и между организациите;
 • да организират, внедряват и развиват логистичната дейност (функция) във всички сектори на обществото и икономиката, съобразно техните особености;
 • да регулират взаимовръзките и взаимодействията на логистиката, корпоративната стратегия и останалите бизнес функции за осигуряване на необходимите конкурентни предимства.

Икономистите от специалност "Логистика" се подготвят да реализират огромните възможности на логистиката за подобряване на конкурентоспособността на фирмите и националното стопанство в условията на глобализираща се икономика.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на логистиката;
 • Маркетингови изследвания в логистиката;
 • Логистика на снабдяването;
 • Производствена логистика;
 • Дистрибуционна логистика;
 • Складова логистика;
 • Транспортна логистика;
 • Информационна логистика;
 • Обслужване на клиентите и др.

Изучават се и редица задължителни и избираеми специални дисциплини, които разширяват и задълбочават икономическата подготовка на студентите от специалност "Логистика":

 • Управление на човешките ресурси;
 • Управление на инвестициите;
 • Стокови борси;
 • Управление на проекти;
 • Финансов мениджмънт;
 • Търговски взаимоотношения и др.

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Логистика".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" на специалност "Логистика" могат успешно да се реализират в практиката като:

 • организатори и мениджъри на различните равнища на управление в организации от всички обществени и икономически сектори – производствени предприятия, търговски компании и обекти, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите, в това число и в организации с идеална цел и военното дело;
 • конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствени и непроизводствени операции, дистрибуция, обслужване на клиенти, спедиция, транспорт, фирмено и публично складово стопанство, опаковане, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на отпадъци и вторични материални ресурси;
 • на по-високите равнища на управление специалистите по логистика организират и координират интегрираното реализиране и управление на посочените области;
 • те са подготвени да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "магистър", да придобият образователна и научна степен "доктор" и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което в момента администрира обучението по специалността, е катедра "Индустриален бизнес". В нея работят утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди специалисти.

Ръководител  катедра – доц. д-р Илиан Минков


Преподаватели

х. доц. д-р Благо Благоев доц. д-р Евгения Тонкова
доц. д-р Силвия Благоева доц. д-р Юлиан Василев
доц. д-р Петя Данкова доц. д-р Танка Милкова
доц. д-р Донка Желязкова гл. ас. д-р Пламена Милушева и др.

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

В първи, втори, трети и четвърти курс на специалност "Логистика" се обучават над 170 души.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература