Бизнес икономика, ОКС "бакалавър"

Цел на програмата по „Бизнес икономика в образователно-квалификационната степен "бакалавър" е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и др. бизнес сектори на икономиката;  (2) работят успешно в структурите на публичната администрация - на министерства, областни управители, общини, кметства и др. и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен бизнес.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Предприемачество
Цени и ценообразуване
Операционен мениджмънт
Търговско право
Избираеми дисциплини
                Устойчиво развитие
                Местно самоуправление и бизнес
                Конкуренция и конкурентноспособност
Бизнес планиране
Управление на човешките ресурси
Бизнес диагностика
Избираеми дисциплини
                Иновационен мениджмънт
                Фирмена култура
                Борсови операции
                История на бизнеса
Финансиране на бизнеса
Стопанска логистика
Бизнес статистика
Избираеми дисциплини
                Управление на качеството
                Европейски фондове и проекти
                Управление на малкия бизнес
                Продуктов мениджмънт
                Съдебни експертизи
Спецсеминар
Бизнес оценяване
Инвестиции и инвестиционен процес
Управление на продажбите

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Бизнес икономика".

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като: собственик, управител, президент на собствен бизнес;  директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия; бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист  във функционалните звена за управление на предприятията; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което администрира обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". Водещи преподаватели в тази специалност са:

Ръководител  катедра – доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров


Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов доц. д-р Мария Радославова Станимирова
проф. д-р Румен Николаев Калчев доц. д-р Силвия Георгиева Благоева
проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова доц. д-р Тодор Стоянов Райчев
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев доц. д-р Катя Неделчева Антонова
доц. д-р Иван Желев Иванов гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов
доц. д-р Виолета Янева Димитрова гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.


Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

  1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
  2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2017 г.);
  3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
  4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:Регистрация за електронен изпит
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество.