Стокознание и митническа дейност, ОКС "бакалавър"

Специалност "Стокознание" е създадена през 1948 г. и в продължение на 68 години е единственият национален център за подготовка на специалисти с висше образование в областта на качеството и експертизата на стоките. Тя осъществява обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" - специалност "Стокознание и митническа дейност" и в образователно-квалификационна степен "магистър" - специалност "Качество и експертиза на стоките".

С решение на Академичен съвет на ИУ-Варна от 05 ноември 2015 г. наименованието на специалност "Стокознание" при Икономически университет – Варна е променено на "Стокознание и митническа дейност", а непосредствено след това е актуализирана и учебната документация (учебен план и учебни програми). В новия учебен план са включени следните нови учебни дисциплини: "Митническа дейност"; "Митническо представителство"; "Данъчно и митническо облагане"; "Митнически режими и процедури"; "Стоков и митнически контрол".

В специалността се осигурява подготовка на студентите за изпълнение на мениджърски функции в областта на митническия и стоков контрол, логистиката, търговията, маркетинговата дейност, стоковите борси. Студентите получават задълбочени теоретични и приложими в практиката знания за: състава, свойствата и качеството на стоките, класификацията, асортимента и основите на производството им; стандартизацията и сертификацията на стоките; методите и методологията за оценка на качеството на стоките; митническата дейност; организацията и провеждането на стоковия и митническия контрол; идентификацията на произхода на стоките, тарифното класиране, митническите режими и процедури, обмитяването на стоките и управлението на търговския бизнес.

Какво се изучава?

 Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки
 • Стокознание на храните от животински произход
 • Стокознание на храните от растителен произход
 • Основи на стокознанието на промишлените стоки
 • Стокознание на битовите стоки
 • Стокознание на текстилните и обувни стоки
 • Стандартизация, метрология, квалиметрия
 • Сензорни и експертни методи за анализ на стоки
 • Митническа дейност
 • Митническо представителство
 • Стоков и митнически контрол
 • Стокови борси
 • Данъчно и митническо облагане
 • Митнически режими и процедури
 • Мениджмънт на опаковките и др.

         Практически умения на студентите от специалност "Стокознание и митническа дейност"

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Стокознание и митническа дейност".

Студентите, завършили специалност "Стокознание и митническа дейност", могат да се реализират като:

 • специалисти по оценка и контрол на качеството на стоките в организации и фирми, занимаващи се с производство, маркетинг, логистика и съхранение на стоки;
 • инспектори по митнически стоков контрол в митническите дирекции;
 • експерти в Агенция "Митници";
 • митнически посредници;
 • инспектори в икономическа полиция;
 • брокери в стокови борси и борсови посредници;
 • специалисти в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на пазара;
 • застрахователни агенти и вещи лица по установяване на щети и повреди на стоки;
 • одитори по качеството;
 • инспектори в данъчни и застрахователни агенции;
 • експерти по защита на потребителските интереси и др.

Програмите и учебният план на специалност "Стокознание и митническа дейност" отговарят по основните си параметри и професионална насоченост на тези в редица европейски водещи университети, което показва актуалност на изучаваните дисциплини и позволява мобилност на подготвяните кадри.

Кои са преподавателите и докторантите в тази специалност? 

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Стокознание". В нея работят утвърдени преподаватели с висока квалификация и професионализъм.

Ръководител  катедра – доц. д-р Събка Пашова


Преподаватели

доц. д-р Теменуга Стойкова ас. Величка Маринова
доц. д-р Денка Златева ас. д-р Радослав Радев
гл. ас. д-р инж. Ваня Живкова докт. Мими Петрова
гл. ас. д-р Антоанета Стоянова

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература