Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "бакалавър"

Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационната степен "бакалавър"е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвиижими имоти и фасимити мениджмънт; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация в отдели за управление на собствеността и инвестициите;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти и инвестициите; (4) управляват ефективно поверените им активи на собствениците на недвижими иоти; (5) намират ефективни решения за проекти на инвеститори за недвижими имоти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики  в областта наа  недвижимите имоти и инвестициите и да стартират и развият  собствен строителен бизнес.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Икономически основи на недвижимата собственост  
Управление на инвестиционния процес
Строително проектиране и технологии
Урбанизационен икономикс
Избираеми дисциплини
            Застраховане на недвижимата собственост  
            Управление на публично-частните партньорства
            Управление на продажбите на недвижими имоти  
            Международен бизнес с недвижими имоти  
Управление на недвижимата собственост 
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти
Кадастър и имотен регистър 
Избираеми дисциплини
            Благоустройство   
            Управление на концесиите  
            Управление на етажната собственост   
            Управление на комплекси от затворен тип 
Местно управление и самоуправление
Подбор и развитие на човешките ресурси
Вещно право   
Избираеми дисциплини
            Инвестиционни пазари и институции  
            Организационно поведение и култура
            Устойчиво развитие на градовете
            Корпоративна социална отговорност
            Съдебни експертизи 
Бизнес оценяване  
Фасилити мениджмънт
Спецсеминар (по специализации)  
Финансиране на недвижима собственост   

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Недвижими имоти и инвестиции".

Какво може да се работи след завършване?
Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт  по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти; икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;  консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти;  фасилити мениджър и др.
 

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди кадри.

Ръководител  катедра – доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров


Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова
проф. д-р Пламен Благов Илиев гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
проф. д-р Румен Николаев Калчев гл. ас. д-р Милена Димитрова Иванова
доц. д-р Иван Желев Иванов гл. ас. д-р Ваня Антонова Пaндъкова
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев х. проф. д-р Константин Савов Калинков
доц. д-р Тодор Стоянов Райчев х. доц. д-р Петко Генчев Монев
доц. д-р Катя Неделчева Антонова х. ас. д-р. арх. Цвета Ангелова Жекова
гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.


Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

  1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит.
  2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2017 г.).
  3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна.
  4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:Регистрация за електронен изпит
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество.