Строителен бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

В специалност "Строителен бизнес и предприемачество" в образователно-квалификационната степен "бакалавър" се подготвят квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в строителни предприятия  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на строителните предприятия; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен строителен бизнес.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

Основи на строителния бизнес
Управление на инвестиционния процес
Териториално устройство
Строително проектиране и технологии
 Избираеми дисциплини
                Управление на качеството
                Управление на публично-частните партньорства
                Предприемачество в инвестиционните проекти
Ценообразуване в строителството
Урбанистика
Управление на строителното предприятие
Избираеми дисциплини
                Устойчиво строителство
                Благоустройство
                Стандартизация в строителството
                Съдебни експертизи
Местно управление и самоуправление
Логистика в строителството
Труд и персонал в строителното предприятие
Избираеми дисциплини
                Европейски фондове и проекти
                Организационно поведение и култура
                Търгове и конкурси в строителството
                Корпоративна социална отговорност
                История на бизнеса
Бизнес оценяване
Иновации в строителството
Финансиране на строителното предприятие
Спецсеминар (по специализации)

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Строителен бизнес и предприемачество".

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата строителния бизнес и предприемачеството на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване/ценовик; по логистика/логистик, инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по  управление с частна публична (държавна и общинска) собственост);  икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят преподаватели, утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди.

Ръководител  катедра – доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров


Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова
проф. д-р Пламен Благов Илиев гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова
проф. д-р Румен Николаев Калчев гл. ас. д-р Милена Димитрова Иванова
доц. д-р Иван Желев Иванов гл. ас. д-р Ваня Антонова Пaндъкова
доц. д-р Иван Йовчев Йовчев х. проф. д-р Константин Савов Калинков
доц. д-р Тодор Стоянов Райчев х. доц. д-р Петко Генчев Монев
доц. д-р Катя Неделчева Антонова х. ас. д-р. арх. Цвета Ангелова Жекова
гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

  1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит
  2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2017 г.);
  3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
  4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:Регистрация за електронен изпит
  • Български език и литература;
  • География на България;
  • Математика;
  • Икономика;
  • Управление и предприемачество.