Аграрен бизнес, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

В процеса на обучение по специалност "Аграрен бизнес" се формират професионални компетенции в икономическата област, технологиите, организацията, маркетинга и мениджмънта на аграрния бизнес на микро и на макроравнище. Завършилите притежават теоретични и фактологични знания в аграрната област, познават спецификите на устойчивото развитие и управление на агробизнеса, технологиите, информационните системи, организацията на труда и производството в аграрния бизнес.

Основните задачи на обучението на студентите в бакалавърска степен по специалността са съобразени с целите на обучението в професионално направление "Икономика" на ИУ-Варна, а именно:

 • Осигуряване на широкопрофилни и специализирани теоретични познания в областта на икономиката и в частност аграрната икономика.
 • Придобиване на умения както за самостоятелни изследвания по проблемите на аграрния бизнес, така и за работа в екип.


Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Основи на земеделието и механизацията
 • Основи на аграрния бизнес
 • Организация и технологии в растениевъдството
 • Организация и технологии в животновъдството
 • Екологични практики
 • Контрол по безопасността на храните
 • Финанси и инвестиции на аграрния бизнес
 • Управление на поземлените ресурси в агробизнеса
 • Управление на човешките ресурси в агробизнеса
 • Международен агробизнес
 • Консултиране в агробизнеса
 • Мениджмънт на аграрния бизнес
 • Аграрен маркетинг
 • Предприемачество в агробизнеса
 • Нетрадиционни дейности в селското стопанство
 • Застраховане в агробизнеса
 • Аграрно право
 • Иновации в аграрния бизнес
 • Диагностика в агробизнеса
 • Ценообразуване в аграрния бизнес

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Аграрен бизнес".


Какво може да се работи след завършване?

Подготовката на студентите в тази специалност позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия в аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия (в т.ч. ангажирани с производство и търговия на растениевъдна и животновъдна продукция);
 • служители и експерти в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес; спомагателни и обслужващи дейности; преработвателната индустрия за хранителни и други продукти от растениевъдството и животновъдството; научни звена;
 • служители и експерти в правителствени и неправителствени организации;
 • служители и експерти в банкови и други институции (ангажирани с финансирането на аграрния бизнес) и др.


Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Аграрна икономика". Тя разполага с високо квалифицирани преподаватели, известни с лекторските си умения и опит в аудиторните и в семинарните занятия.

Ръководител  катедра – доц. д-р Мария Радославова Станимирова


Преподаватели

доц. д-р Гергана Георгиева Славова гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова
доц. д-р Таня Николова Георгиева гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов
доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова ас. Стефан Димитров Генов
гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев


Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Икономика
- Български език и литература
- География на България
- Математика