Индустриален бизнес и предприемачество, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

"Индустриален бизнес и предприемачество" е създадена специално за онези, които желаят да основат и развият свой собствен бизнес или предпочитат да градят успешна кариера като функционални специалисти и мениджъри от всички управленски нива на модерната фирма.Тя им предоставя отлични възможности да започнат своето образование с широк спектър от дисциплини, като през курса на следването си постепенно фокусират и задълбочават своята подготовка в онези насоки, които отговарят на техните предпочитания за бъдещо кариерно развитие - като предприемачи или функционални специалисти.

Студентите придобиват знания и умения в областта на маркетинга, иновациите, инвестициите, финансите, човешките ресурси, организацията на производството, логистиката и др., които им позволяват:

- да правят пазарни и икономически анализи;
- да разработват и обосновават бизнес планове и проекти;
- да оценяват иновационни и инвестиционни решения;
- да формулират и реализират политиката и стратегията на фирмата;
- да организират и управляват свой собствен бизнес.

През третата и четвъртата година от следването студентите имат възможност да определят приоритетите в обучението си, като се насочат към дисциплини от два изборни блока, формиращи задълбочени познания в областта на индустриалния бизнес или малкия бизнес и предприемачеството.

Учебният процес е интерактивен, като се насърчават креативността, работата в екип и активната комуникация между студентите и преподавателите.

Успешното дипломиране в "Индустриален бизнес и предприемачество" дава солидни основи за продължаване след това в широк избор от програми в магистърската степен на обучение.

 Специализиращите знания се придобиват в дисциплините:

 • Предприемачество;
 • Маркетингови проучвания в индустрията;
 • Индустриална икономика;
 • Операционен мениджмънт;
 • Бизнес планиране на предприятието;
 • Управление на малкия бизнес;
 • Управление на разходите и ценообразуване;
 • Икономически анализ на предприятието;
 • Управление на персонала и организация на труда;
 • Финансов мениджмънт;
 • Търговски марки и реклама;
 • Управление на иновациите;
 • Управление на инвестициите и др.

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалността могат да работят:

 • в големи, средни и малки индустриални предприятия, в български и международни корпорации
 • като оперативни, функционални и линейни мениджъри, приложни и аналитични специалисти;
 • като предприемачи, управляващи свои собствени фирми;
 • в бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи;
 • като търговски посредници, дистрибутори и др.
 • в инвестиционни дружества и фондове и в консултантски компании;
 • в банки и в други финансови институции като функционални, програмни и оперативни ръководители;
 • на всички равнища на управление в държавната и в общинската администрации;
 • в научно-изследователски организации;
 • в организациите на гражданското общество.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Индустриален бизнес". В нея работят кадри, които са утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди и имат богат опит в бизнеса.

Ръководител  катедра – доц. д-р Илиан Минков


Преподаватели

доц. д-р Силвия Благоева гл. ас. д-р Пламен Павлов
доц. д-р Иван Петров гл. ас. д-р Милчо Близнаков
доц. д-р Петя Данкова гл. ас. д-р Моника Михайлова
доц. д-р Йордан Иванов гл. ас. д-р Стефан Калпачев
гл. ас. д-р Пламена Милушева гл. ас. д-р. Влади Куршумов
гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков