Маркетинг

Катедра "Маркетинг"

"Образец в обучението по маркетинг"

Създадена на 17 юни 1997 г,  катедра "Маркетинг" е първото специализирано научно звено в България, с насоченост към теоретичните и практико-приложни аспекти на маркетингa. С усилията и стремежa на високо ерудиран преподавателски колектив тя се превръща в едно от най-бързо и динамично развиващите се научни звена в Икономически университет - Варна.

Катедрата предоставя специализирана програма за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Маркетинг". В нея е проектирана прецизно селектирана подготовка в различни области на експертиза: управление на взаимоотношенията с клиенти, брандинг, потребителско поведение, управление на дистрибуцията, маркетингови изследвания, маркетингов мениджмънт, международен маркетинг, интегрирани маркетингови комуникации, интерактивен маркетинг, продуктови анализи, маркетинг на услуги и др. Катедрата администрира и първата специалност с преподаване на английски език в Икономически университет - Варна – "Международен бизнес".

В отговор на предизвикателствата на пазара и потребностите от маркетингови кадри, катедрата устойчиво развива и актуализира магистърски програми в направленията: "Упраление на продажбите и мърчандайзинг", "Реклама и медийни комуникации" и "Управление на продажбите". Към тези наложени във времето курсове, които са обект на значителен интерес, от 2013 г. се добавя и магистърска специалност "Корпоративна сигурност и конкурентност". Всяка от програмите обединява усилията на академичния колектив към изграждане на ядро от необходимите знания, умения и компетенции за успешна реализация на дипломираните студенти. Отправна точка е акумулирането на научни маркетингови концепции и модерни пазарни модели, които се допълват от уменията за практическото им приложение в контекста на реална пазарна среда.

Академичният колектив на катедра "Маркетинг" се отличава с активна научна работа и силни връзки и партньорства с практиката. Научните постижения и признания на преподавателите излизат извън пределите на страната. Ежегодно те правят публикации в национални и международни научни издания, включително: Economic Alternatives, The International Journal of Professional Management, Marketing Insight Research Unit - Hertfordshire Business School и др. Преподаватели на катедрата са и почетни членове на високо уважавани международни редакционни колегии и маркетингови асоциации. Академичния състав на катедра "Маркетинг" управлява и консултира множество проекти, финансирани от Световната банка, оперативни програми на ЕС и други.

За 15 години към катедра "Маркетинг" са защитени над 10 докторски дисертации. В момента катедрата обучава 13 докторанти в най-актуални направления в сферата на маркетинговата теория и практика. В непрекъснато сътрудничество с научните си ръководители и с подкрепата на целия академичен състав на катедрата, докторантите поддържат високо ниво на качество и конкуретноспособност. Това е своеобразен стимул за непрекъснато развитие и обогатяване на  младия, иновативен и амбициозен екип от специалисти.