Икономика и търговия, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

В процеса на обучението студентите от специалността получават задълбочени познания и висока квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията:

 • широко фундаментално икономическо образование;
 • солидна специална подготовка;
 • практически умения за адаптиране на теоретичните знания.

Студентите от специалността придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес, разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти за създаване на собствен бизнес, търговското предприемачество, характера и особеностите на отделните сектори на търговията, бизнес комуникациите, борсовата търговия и др.

Специалните дисциплини, които се изучават са:

 • Въведение в търговския бизнес;
 • Търговски мениджмънт;
 • Психология на търговията;
 • Борсова търговия;
 • Външна търговия;
 • Търговия с интелектуални продукти;
 • Логистика;
 • Управление на продажбите;
 • Търговско предприемачество;
 • Търговско право;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес комуникации;
 • Електронна търговия
 • Планиране и анализ на търговската дейност;
 • Търговска реклама;
 • Управление на малкия бизнес и др.

Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на теорията и практиката на търговията и позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.

Завършилите специалността получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Икономика и търговия".

Какво може да се работи след завършване?

Специалност "Икономика и търговия" притежава едновременно отраслови и функционални измерения, тъй като подготвя специалисти за отрасъл "Търговия" и за предприятия от различни сектори от икономиката и социално-обществения живот.
Завършилите специалността могат да се реализират в няколко направления:

 • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и среден бизнес;
 • да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички безнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;
 • да работят като експерти и мениджъри по търговия, продажби, маркетинг, логистика;
 • да осъществяват функциите на търговски и борсови посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др.
 • да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката.

Специалност "Икономика и търговия" в ОКС "бакалавър"

(от учебната 2016/2017 г.)

Основи на търговския бизнес
Търговски мениджмънт
Основи на търговското предприемачество
Стокознание

Избираема дисциплина (1 от 4):

 • Бизнес комуникации
  • Учебната дисциплина цели „Бизнес комуникации“ трябва да формира у студентите теоретични знания в областта на бизнес комуникациите и разбиране за комуникациите като средство за реализиране на основните функции на бизнеса. В условията на икономика основана върху обмена, успехът на фирмите в значителна степен се определя от ефективността на техните комуникации с бизнес партньорите: клиенти, доставчици, посредници, финансови организации и др. Дисциплината разширява знанията на студентите, придобити по основи на управлението и управление на търговските операции, като ги запознава с технологията и средствата за осъществяване на външните и вътрешно-фирмените комуникации, средствата за комуникация и методите за анализ на комуникациите. Обучението по дисциплината изгражда умения за комуникация по етапите на търговската сделка (подготовка, сключване и изпълнение), подпомага усвояването на техники за водене на търговски преговори.
 • Фирмена култура
  • Дисциплината “Фирмена култура” има подчертано интердисциплинарен характер, тъй като интегрира елементи от управленската наука, от социологията, от социалната психология и от културознанието. Съдържанието на дисциплината е ориентирано прагматично, за да бъде практически полезно на студентите и да повиши техните знания и умения за реалното управление на фирмите. След изучаването на тази дисциплина, студентите ще придобият знания за различните форми на фирмена култура, за функциите и, за връзките на фирмената култура с фирмената стратегия, за промяната във фирмената култура, лидерството и комуникациите. Ще се запознаят с конкретни примери за бизнес етика, етични стандарти и модели, както и с различните съвременни етнорегионални култури.
 • Потребителско поведение
  • След усвояването на лекционния курс „Потребителско поведение“ студентите ще придобият знания относно: различните видове модели на потребителско поведение; основните групи фактори, влияещи върху поведението (културни, социални, лични и психологически); процесът на вземане на решение за покупка и основните му етапи; типовете потребителско поведение и решения за покупка. Дисциплината “Потребителско поведение” ще допринесе за формирането на ново разбиране за консюмеризма и моралната отговорност в съвременното общество, които са в унисон с концепцията за устойчивото развитие и защита правата на потребителите. Съвременната теория на потребителското поведение е интердисциплинарна и обхваща комплекс от различни аспекти на поведението на потребителите – икономически, социологически, психологически и др.
 • Междукултурни различия
  • Основна цел на учебния курс „Междукултурни разичия“ е да разясни на студентите проблеми при осъществяване на социалните взаимодействия и социалните отношения в живота на различите видове социални общности. Осмислянето на подобен род проблеми изисква  формиране на една по-особена чувствителност към аспектите на индивидуалното преживяване относно себе си и на другите, както и за фактическата опосредстваност на всекидневните отношения от групови представи и образи. Вниманието на участниците в първата част от курса е поставено върху въпроси, свързани със създаването, възпроизвеждането и прекъсването на различни типове социални отношения; върху начините и средствата, чрез които модерният индивид преживява себе си и другите в общностна среда; върху представите и нагласите към другия около нас.

Управление на търговските операции
Инвестиционна политика в търговията
Количествени методи в търговията

Избираема дисциплина (1 от 4):

 • Борсова търговия
  • Теорията и практиката на борсовата търговия са голямо предизвикателство. Изучавайки дисциплината "Борсова търговия", студентите ще получат представа за философията, аналитичния апарат и технологията на участие в борсовите сделки. След завършване на лекционния курс, студентите ще придобият знания относно: същността, видовете, структурата, функциите и специфичните особености на борсовите пазари. Ще се запознаят с основните методи и показатели за фундаментален и технически анализ на активите, обект на борсова търговия, както и видовете борсови сделки. Студентите ще придобият умения за оптимизиране на управлението на инвестиционния портфейл при участието в борсови сделки. Ще се запознаят със състоянието, проблемите и перспективите на борсовата търговия в България и др.
 • Търговия с индустриални продукти
  • "Търговия с индустриални продукти” обхваща изучаването на проблемите в сферата на търговията, свързани с индустриалните продукти и изискванията при тях. Тематичното съдържание на дисциплината включва усвояването на знания с теоретична и с приложна значимост за студентите относно същността и видовете индустриални продукти, спецификата на търговската марка, опаковка и маркировка при тях, посредническата търговия с индустриални продукти, на характерните черти на организационните пазари, поведението на потребителите на индустриални продукти. В програмата е застъпено придобиването на знания и умения в анализирането и интерпретирането на резултатите от търговията с индустриални продукти. Застъпени са теми, които ще позволят на студентите да се запознаят с последователността при разработването на пласментен план и неговата обвързаност с асортиментната програма и плана по осигуряването на производството с индустриални продукти. Отделено е необходимото място и на проблемите, свързани с определяне на потребностите от индустриални продукти, проучването на пазара и избора на доставчици на индустриални продукти, както и на тяхната реализация от производствените фирми.
 • Търговия с интелектуални продукти
  • Дисциплината "Търговия с интелектуални продукти" е насочена към формиране на знания, относно същността, видовете и основните характеристики на интелектуалните продукти като ценен актив. Тя предоставя теоретични знания за съдържанието на интелектуалната собственост и нейната значимост за бизнеса като особен фирмен ресурс. Целта на изучаването на дисциплината е да формира необходимата професионална компетентност в студентите относно научните открития, патентите, търговските марки, индустриалния дизайн, авторското и свързаните с него права, търговската тайна, технологията на лицензирането и други интелектуални продукти. В учебната програма се отделя внимание и на въпросите свързани с пазара на интелектуална собственост, ролята на интелектуалната собственост за икономическия растеж, правната закрила и международната търговия на интелектуални продукти, ролята на дигиталната икономика и интернет като бизнес среда на интелектуални продукти.
 • Търговия с услуги
  • Дисциплината "Търговия с услуги" концентрира знания и отразява съвременни тенденции и разбирания в теорията и практиката на търговията с услуги, обхванати в широк кръг от икономически дейности и стопански отрасли. Целта на дисциплината е формирането на знания и професионални компетенции на студентите от специалност „Икономика и търговия“, свързани със спецификата на услугите като продукт, елементите на търговската оферта при услугите, потребителското поведение и съвременните тенденции на различни пазари на услуги и в отделни икономически дейности, свързани с предоставянето на услуги. В дисциплината са включени въпроси и за особеностите на обслужването като процес на предоставяне на услуги, ценообразуването при услугите, промоционалния микс, а също така спецификите и съвременните тенденции в различни видове услуги като: далекосъобщения, банкови, застрахователни, комунално-битови и др.

Финансов мениджмънт в търговията
Планиране и анализ на търговската дейност
Логистика

Избираема дисциплина (1 от 4):

 • Хотелиерство и ресторантьорство
  • Проблемите на хотелиерството и ресторантьорството се изучават обединено в една обща учебна дисциплина "Хотелиерство и ресторантьорство". Това обективно е породено от обстоятелството, че хотелиерството и ресторантьорството са основните икономически структури на туризма и те заедно формират общата оферта на рецептивния туризъм у нас. Затова студентите като бъдещи собственици и мениджъри във всички равнища на бизнеса имат потребност от широки и задълбочени знания за всички видове и форми на хотелиерския и ресторантьорския бизнес. Получените знания и умения ще подпомогнат и учебно-изследователската работа на студентите.
 • Външна търговия
  • Учебната дисциплина „Външна търговия“ има за предмет знанията, свързани с разкриване същността, основните характеристики и тенденции на съвременната международна търговия, като основна форма на международните икономически отношения. Определено място е отделено на основните видове външна търговия. Основно внимание се отделя и на външнотърговската политика и инструментариума за нейното осъществяване. Отделя се специално място на външнотърговската дейност от гледна точка на фирменото предприемачество.
 • Електронна търговия
  • Основната цел на дисциплината "Електронна търговия" е задълбочаване на познанията за същността и характерните особености на електронната търговия. Разглеждат се предпоставките и етапите в нейното развитие, както и новите икономически взаимоотношения, развиващи се в съвременната бизнес среда. Изучават се различните видове електронни магазини, проблемите при тяхното изграждане, както и функционалната структура на е-магазина. Разширяват се знанията относно действащите към момента бизнес модели за електронна търговия с техните предимства и недостатъци; изучават се електронните разплащания, фирмената стратегия и маркетинговия микс в условията на Интернет. Отделено е специално внимание на проблемите в развитието на електронната търговия в България. Студентите имат възможност да се запознаят с практико-приложни проблеми и техните решения в електронна среда на правене на бизнес.
 • Търговско представителство и посредничество
  • Търговският бизнес като най-масово разпространеният бизнес, с най-широкото поле за предприемаческа инициатива обуславя мястото на търговския представител и посредник като субекти, свързващи стокопроизводителите и потребителите. Целта на дисциплината "Търговско представителство и посредничество" е да  формира знания на студентите относно същността, правното регламентиране и видовете търговско посредничество и представителство в нашата страна. Тя предоставя теоретични знания за различните форми на търговското посредничество – комисионните и консигнационни операции, франчайзинга, факторинга и лизинга, като се обхващат още митническото, застрахователното, осигурителното и инвестиционното посредничество, както и дистрибуторската и транспортно-спедиторска дейност. Тези знания са необходими за обогатяване на професионалната компетентност на студентите и успешната им реализация в динамичната пазарна среда.

Управление на малкия бизнес
Управление на човешките ресурси
Спецсеминар

Избираема дисциплина (1 от 4):

 • Продуктов мениджмънт и мърчандайзинг
  • Учебната дисциплина "Продуктов мениджмънт и мърчандайзинг" е предназначена да задълбочи знанията на студентите в областта на продуктовия мениджмънт и мърчъндайзинга в търговския бизнес. Вниманието се фокусира върху същността, елементите, обхвата, еволюцията и подходите на продуктовия мениджмънт в търговията. Разглеждат се основните проблеми при формирането на стоковия асортимент, мениджмънта на доставките, управлението на запасите и мърчъндайзинга. Специално място се отделя на особеностите на продуктовия мениджмънт при извънмагазинните форми на търговия, както и на неговите международни аспекти. В учебната програма са отразени най-новите постижения в тази научна област и тя е в съответствие със съдържанието на подобни курсове, изучавани в български и чуждестранни университети
 • Ценообразуване и разплащания в търговията
  • Дисциплината “Ценообразуване и разплащания в търговията” има за предмет съществено място за подготовката на специалистите с висше икономическо образование в условията на глобална икономика. В нея се разглеждат същността, функциите и принципите на цените и ценообразуването, както и ценообразуващите фактори. Представят се същността и задачите на системата на цените. Изучава се ценовата политика на фирмите, връзката на цените с финансово-кредитната система и проблемите, свързани с разплащанията в търговията, без които не би могло да се провежда ефективно търговската дейност. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината са: знания и разбиране за същността, значението и методите за формиране на цените и ценообразуващите фактори, провеждането на ценова политика във фирмите, връзката на цените с финансово-кредитната система, както и за начините на осъществяване на разплащанията в търговията.
 • Търговска реклама
  • Учебната дисциплина Търговска реклама цели да изгради теоретични знания и да формира практически умения в областта на търговската реклама и промоцията. В условията на динамична и конкурентна пазарна среда рекламата играе съществена роля при конкурентното пазарно позициониране на търговската услуга. Дисциплината разширява знанията на студентите по маркетинг, запознава ги с мястото и значението на рекламната функция в управлението на търговската дейност, спецификите на търговската реклама, рекламата на мястото на продажбата – витринна реклама, дисплей. Обучението по дисциплината цели изграждане на умения в областта на технологията на рекламата, планирането на рекламата в търговската дейност, както и проблемите на маркетинговата диагностика и рекламата, оценката на ефективността на рекламата и промоцията.
 • Управление на продажбите и мърчандайзина
  • Учебната дисциплина "Управление на продажбите и мърчандайзинга" цели да изгради теоретични знания у студентите в областта на управлението на продажбите. Учебната програма разглежда управлението на продажбите като част от маркетинга на търговското предприятие и акцентира върху мястото и ролята на функцията по продажбите в управлението на предприятието, спецификата и технологията на видовете продажби, стимулирането на продажбите. По този начин дисциплината разширява знанията на студентите по маркетинг и управление на търговските операции. Дисциплината формира практически умения относно техниките за персонална продажба на етапите на продажбения процес, определянето на продажбените цели и квоти, управлението на територията и времето на продажба, както и управлението на персонала заангажиран в продажбите и контрола на индивидуалния принос. В учебното съдържание е предвидено запознаването с особеностите на управлението на информационните процеси в продажбите, търговския софтуер за управление на продажбите и мърчандайзинг в търговската дейност.

Рекламна брошура спец. "Икономика и търговия 2016/2017 г.".

Рекламна брошура спец. "Икономика и търговия 2015/2016 г.".

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на търговията". В нея работят именити преподаватели с високо квалификация.

Ръководител  катедра – доц. д-р Виолета Димитрова


Преподаватели

Проф. д-р Данчо Данчев Гл. ас. д-р Десислава Гроздева
Доц. д-р Христо Трайков Гл. ас. д-р Миглена Милева
Доц. д-р Михал Стоянов Гл. ас. д-р Елица Граматикова
Доц. д-р Донка Желязкова Ас. Виолета Ласкова
Доц. д-р Цветнен Цветков Гл. ас. д-р Юлия Христова