Аграрна икономика

Изберете кариера, в приоритетна за България и ЕС област на икономиката – АГРАРЕН БИЗНЕС

Чрез обучението си в специалност „Аграрен бизнес“ ще можете да участвате в стажантски и стипендиантски програми, да получите професионална реализация във водещи фирми, с които ИУ-Варна партнира в сферата на аграрната икономика (виж партньори на катедрата и календар с мероприятия през последната учебна година), както и да стартирате предприемачески бизнес в аграрната сфера.

Вие ще се обучавате в катедра с над 25 годишен опит и контакти в областта на аграрната икономика (виж реализация на нашите възпитаници), в най-старото висше икономическо училище в България, с непрекъснато модернизираща се материална база, международен престиж и авторитет.

Развитието на селското стопанство и селските райони са основни приоритети на Европейския съюз и България, което се доказва от последователната аграрна политика в посочената област. Катедра "Аграрна икономика" е създадена през 1990 г. с цел да обучава кадри с фундаментална широко профилна подготовка за всички области на съвременния обществен живот, които изискват специализирани знания по аграрна икономика.

В настоящите пазарни условия, мисията на катедра "Аграрна икономика" е да бъде водеща катедра в европейското образователно пространство, с утвърдена идентичност, насочена към високо качествено обучение на студенти в съвременни и актуални направления на аграрния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика, ориентирана към подготовка на висококвалифицирани специалисти за предприятията от агробизнеса, администрацията, научни центрове и други организации, провеждане на значими научни и практически изследвания и предлагане на конкурентоспособни решения с устойчив икономически и обществен ефект.

От създаването си до момента катедрата успешно обучава студенти по специалност "Аграрна икономика", преименувана през 2012 на специалност "Аграрен бизнес". От 1999 г. първичното звено обезпечава обучение на специалисти в магистърска степен по специалност "Аграрна икономика", преименувана по-късно на "Аграрен бизнес".

С оглед на динамичните темпове на развитието на пазара на консултантски услуги в световен план и в България, от 2008 г. катедрата администрира обучение в магистърска степен по специалност "Бизнес консултиране". 

За периода от създаването си до момента по специалностите към катедрата са обучени над 1800 бр. студенти в бакалавърска степен и над 250 студенти в магистърска степен на обучение.

През 2015 г. по инициатива на катедра "Аграрна икономика" стартира обучение на студенти в образователно – квалификационната степен "бакалавър" по специалност "Екоикономика". Разкриването на новата специалност е в отговор на икономическите приоритети, потребностите на пазара на труда и необходимостта от обучение на кадри по т. нар. "зелени специалности", необходимост от разпространение на екологични технологии, засилване на конкурентната способност на бизнес и нестопанските организации, чрез внедряване на екологични практики и реализиране потенциала за икономически печалби от екоиновации.

Катедра "Аграрна икономика" осъществява подготовка и научно ръководство на  докторанти по 3.8. Икономика. Научна специалност "Икономика и управление (Селско стопанство)". От създаването й до момента успешно са защитили дисертация 7 докторанта. Към настоящия момент се обучават 6 редовни докторанти и 1 в свободна форма на доктурантура.

Академичният състав на катедрата извършва многостранна научноизследователска и практико-приложна дейност съвместно с национални, регионални и международни институции. Активното сътрудничество на катедрата с представители на бизнеса, неправителствени организации и публична администрация обезпечава реализирането на научно-изследователската дейност и апробирането й върху конкретни проблеми от практиката.

Откритостта на Икономически университет – Варна и катедра "Аграрна икономика" се изразява и в привличането на представители от бизнеса в образователния процес, както и стимулиране на експертния преподавателски състав при осъществяване на консултантска дейност. По този начин са създадени условия  ИУ-Варна да получава значителен брой идеи и запитвания за изпълнение на социални и бизнес консултантски проекти. Участието на студенти в подобна форма на сътрудничество подпомага обучението им и по-лесното адаптиране на придобитите резултати в практиката, в т.ч. кариерното им развитие (наемането им на работа и/или стаж).

За повече информация относно организирани събития, можете да посетите Facebook официалната страница на катедрата във Фейсбук.