Икономика и управление на търговията

Катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет – Варна е част от голямата академична общност, запазила и развиваща традициите за обучение и непрекъснато обогатяване на науката за търговията. През 2018 г. катедрата отбелязва 65 години от основаването си (1953-2018 г.) и 70 години от откриването на специалност "Икономика на търговията" (създадена 1948 г.).

Катедра "Икономика и управление на търговията" извършва актуална научно-изследователска и приложна дейност за развитие на науката и научното обслужване на практиката. Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява и ръководи обучение по специалности "Икономика на търговията", а от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия" в ОКС "бакалавър" и "Търговки бизнес", а от учебната 2015/2016 г. "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър", като преподаватели от катедрата водят занятия и пред студенти от други специалности на Университета. За 65 годишния период от своето създаване по специалност "Икономика на търговията"/"Икономика и търговия" успешно са завършили своето обучение над 8 500 икономисти по търговия, в редовна и задочна форми на обучение. От учебната 2015/2016 г. в специалност "Икономика и търговия" се осъществява обучение и в дистанционна форма.

Преподавателите от катедрата са развивали и винаги са се стремили да отговорят на изискванията за повишаване на качеството на обучението, за активна, актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременни проблеми на икономиката, организацията и управлението на търговията, търговското предприемачество, маркетинга, логистиката, инвестициите, конкуренцията и други.

Катедра "Икономика и управление на търговията" осъществява обучение и в образователната и научна степен "доктор", през годините са защитени 29 докторски дисертации, в т.ч. 4 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра "Икономика и управление на търговията" в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Специалностите към катедра "Икономика и управление на търговията" са едни от най-предпочитаните в Икономическия университет – Варна. Обучението формира задълбочени теоретични и практически познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията с потребителски и индустриални продукти (вътрешна и външна търговия на едро и дребно). Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на икономиката, търговската наука и практика, което позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и в чужбина.

Специалността "Икономика на търговията" (от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия"), като част от обучението по професионално направление "Икономика", е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-висока оценка.

Презентация на катедра "ИУТ"

Към сайт на катедра "ИУТ"

Официална страница на катедрата във Facebook

Лого на Клуб "Търговия" Икономически университет

Към сайт на Клуб "Търговия"

На Учредително събрание, състояло се на 17.11.2014 г. в гр. Варна е създаден Клуб "Търговия" при Катедра "Икономика и управление на търговията" на Икономически университет – Варна.

Основните цели на Клуба са:

  1. Да съдейства за осъществяване и поддържане на ефективна връзка "Студенти-Преподаватели-Бизнес";
  2. Да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта на търговията;
  3. Да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове;
  4. Да издига престижа на катедра "Икономика и управление на търговията", водените от нея специалности, както и на Икономически университет – Варна.