Докторанти

s_lavena@abv.bg

докт. Антон Петров

anton.petrov@ue-varna.bg

докт. Иво Белчев

ivo.belchev@yahoo.com

докт. Росица Бакалова

bakalova_r@abv.bg

                               докт. Цвета Бориславова                      tsveta_vasileva@abv.bg

докт. Славена Цонева 

                    s_lavena@abv.bg


Защитени дисертации в катедра "Обща икономическа теория" на Икономически университет – Варна, от 2000 година досега:

Людмил Найденов (2003)

"Макроикономически аспекти на управлението на държавния дълг в Република България" Научен ръководител: проф. д-р Владимир Владимиров

Калоян Колев (2004)

"Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху международната търговия" Научен ръководител: проф. д-р Зоя Младенова

Мария Нейчева (2007)

"Фискална политика и макроикономическа динамика" Научен ръководител: проф. д-р Владимир Владимиров

Илина Лилова (2008)

"Валутния борд – фактор на икономическия растеж" Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Ивона Якимова

Татяна Иванова (2009)

"Потреблението на домакинствата и макроикономическата политика в Р. България" Научен ръководител: проф. д-р Васил Цанов, БАН

Вениамин Тодоров (2012)

"Финансова стабилност и макроикономическа политика (Макроикономическа политика за поддържане на финансова стабилност в условията на асиметрия на информацията)"  Научен ръководител: проф. д-р Владимир Владимиров

Силвия Господинова (2014)

"Секторът на услугите и преструктурирането на българската икономика",  Научен ръководител: доц.д-р Красимира Николова

Искрен Пенчев (2015)

"Пазари на акции и икономически растеж (Опитът на ЦИЕ и България: 1996 - 2013г.)" Научен ръководител: доц.д-р Христо Мавров

Свилена Михайлова (2016)

"Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в Централна и Източна Европа" Научен ръководител: проф.д-р Зоя Младенова

 Евгени Филипов (2017)

        „Възможности на академичното spin-off предприемачество за технологичното преструктуриране на                 българската икономика“ Научен ръководител: проф.дин Ивона Якимова

Силвия Христова Братоева-Манолева ( 2018 )

         "Доходното неравенство в България след 1990 г.: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти"  Научни консултанти: проф.д-р ик.н. Васил Георгиев Тодоров и доц.   д-р Христо Делчев Мавров