Конкурентно и бизнес разузнаване, ОКС "магистър"

Спецификата на специалността се изразява в подготвянето на специалисти в областта на частното разузнаване и бизнес интелиджънс. Усвоените компетенции служат, от една страна, за целите на висшия мениджмънт на компаниите, от друга, за стартиране на собствен бизнес.

Направлението е интердисциплинарно, което обуслови сформирането на отдаден екип от преподаватели и специалисти от различни катедри на ИУ-Варна, в т.ч. – МИО, Информатика, Индустриален бизнес, Маркетинг, Управление и администрация, Правни науки. Регулярно професионалисти от международни компании организират уъркшопи със студентите, в които се включват специфични техники за конкурентно разузнаване и Business intelligence.

Прилагат се иновативни методи и форми на обучение като интерпретации и визуализации, бизнес симулации, брейнсторминг и дейности в екипи, работа в е-среда и софтуерни продукти. Студентите придобиват умения по извличане на знания, стратегически анализи, управление на риска, трансформационно лидерство и критично мислене.

Възможности за реализация:

  • Специалисти по конкурентно разузнаване на наемна или самостоятелна практика;
  • Специалисти по бизнес интелиджънс в корпоративния бизнес или малки и средни предприятия;
  • Бизнес и пазарни анализатори, включително в международни компании;
  • Мениджъри на висши или средни управленски функции;
  • Предприемачи и основатели на стартъпи.

Презентация на специалност КБР