Информационен мениджмънт в бизнеса, ОКС "магистър"

Обучението магистърска програма „Информационен мениджмънт в бизнеса“ има за цел формиране на знания и умения относно управлението на всички информационни активи в организациите. Основните направления на обучението обхващат съвременни технологии и концепции като: бизнес интелигентност и аналитичност, извличане на знания от големи данни (Big Data) и складове от данни, киберсигурност, изграждане и поддържане на уеб-приложения и системи за електронен бизнес, технологии в дигиталния маркетинг, моделиране и автоматизиране на бизнес процеси и др.

Магистърската програма е в професионално направление „Икономика“, като в нея могат да се запишат студенти, завършили различни специалности в ОКС „бакалавър“. Тя дава възможност за надграждане на придобитите компетентности в бакалавърска степен и успешна професионална реализация като мениджъри, анализатори и консултанти в областта на информационните технологии.

Обучението се осъществява в редовна форма, като актуални учебни материали са достъпни и чрез платформата за електронно обучение в университета. В лабораторните зали се използват актуални версии на софтуерни продукти и студентите имат възможност да реализират практически задания, да работят по реални казуси и проекти, подпомогнати от квалифицирани преподаватели.