Мобилни и уеб технологии, ОКС "магистър"

Магистърската програма в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ има за цел формиране и усъвършенстване на специализирани знания и умения за разработка и развитие на уеб и мобилни приложения. Учебната програма включва дисциплини като сървърно MVC програмиране, програмиране с JavaScript, нейтив и хрибридни мобилни приложения, адаптивен уеб дизайн, оптимизация за търсещи машини и др. Чрез съчетаване на придобитите знания и умения по време на обучението студентите получават необходимите компетентности за професионална реализация като софтуерни разработчици за уеб и мобилни системи, уеб дизайнери, системни анализатори, проектанти, администратори и др.

Обучението се осъществява в редовна форма. Предвидени са множество индивидуални и екипни практически задания и проекти. Образователният процес е подсигурен с достатъчно електронни материали, добре оборудвани компютърни зали и актуален лицензиран софтуер.

Учебната програма е разработена така, че да е подходяща за студенти от всички професионални направления. Завършилите други професионални направления в ОКС „бакалавър“ изучават фундаментални и специални дисциплини в областта на информатиката, с които получават необходимата базова подготовка.