Мобилни и уеб технологии, ОКС "бакалавър"

Специалност „Мобилни и уеб технологии“ има за цел подготовка на висококвалифицирани специалисти в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Завършилите четиригодишния курс на обучение получават образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Учебният план е съобразен със съвременните тенденции и постоянно нарастващото търсене на специалисти в областта на мобилните и уеб технологии. Основата за изграждане на теоретични и практически познания в сферата на информационните технологии се полага с изучаването на базови специални дисциплини като компютърни архитектури, компютърни мрежи и комуникации, операционни системи, бази от данни, езици за програмиране, проектиране на информационни системи, управление на ИТ проекти, визуално програмиране с Java. През трети и четвърти курс от своето обучение студентите имат възможност да задълбочат и усъвършенстват своите компетентности в мобилните и уеб технологии чрез изучаване на специализиращи дисциплини като уеб технологии, програмиране с JavaScript, .NET технологии, сървърно програмиране, хибридни и нейтив мобилни приложения, облачни технологии и др. В зависимост от интересите си, обучаващите се по специалността могат да предпочетат някои от предлаганите изборни дисциплини като: уеб базирани системи за управление на съдържанието с отворен код, адаптивен уеб дизайн, автоматизирано софтуерно тестване, разработване на игри, интегриране на приложения, уеб технологии в реално време, криптография и защита, софтуерни технологии и др.

Лекциите и семинарните занятия се водят от квалифицирани преподаватели с опит в изграждането на системи, участие в научноизследователски проекти и експертно-консултантска дейност. За развитие на практически умения способстват различните групови и индивидуални проекти, тестове, казуси, симулации и задачи. Семинарните занятия се провеждат в отлично оборудвани компютърни зали и с използване на лицензионен софтуер. Изявените студенти имат възможност да участват в проект „ИТ мастър клас“, където получават възможност да работят по реални проекти съвместно с ментори от водещи ИТ компании в региона.

Професионалната реализация на завършилите бакалаври от специалност „Мобилни и уеб технологии“ е предимно като разработчици на мобилни и уеб системи, уеб и графични дизайнери, но получената квалификация позволява успешна кариера и като системни аналитици, специалисти по сигурност, администратори и разработчици на бази от данни, специалисти по проектиране, внедряване и развитие на информационни системи и др.