Дигитални медии и ПР, ОКС "бакалавър"

Специалността „Дигитални медии и ПР“ има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в дигитална среда. Акцентът на програмата е върху приложното използване на цифровите технологии, дигиталните медии и интернет в бизнеса на фирмите. Учебните дисциплини включват всички ключови компоненти на маркетинга като дигитални маркетингови изследвания, брандинг, социални медии, поведение на потребители и публики, управление на корпоративните комуникации, основи на дигиталните медии и ПР, онлайн предприемачество, дигитален ПР. Допълнителен фокус се поставя върху придобиването на практико-приложни умения и компетенции за управление на маркетингови проекти в дигитална среда. Специалността получава широка подкрепа от бизнес организации от страната и чужбина, което потвърждава необходимостта от целенасочено обучение в областта на дигиталните медии и ПР чрез прилагане на интердисциплинарен подход при преподаването.