Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, ОКС "бакалавър"

В специалност "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" в образователно-квалификационната степен "бакалавър" се подготвят квалифицирани професионалисти, които да:

 • да работят успешно в предприемачески и други организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в/или управляващи реални активи, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
 • да работят успешно в структурите на публичната администрация;
 • да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • да управляват ефективно поверените им ресурси от предприятията или на проекти за реални активи;
 • да намират ефективни решения за предприемачески инициативи;
 • да мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствена предприемаческа инициатива.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Предприемачество
Управление на инвестиционния процес
Инвестиции и строителство
Строително проектиране и технологии

Избираеми дисциплини
Управление на публично-частните партньорства
Управление на качеството
Корпоративна социална отговорност
Софтуер за управление на инвестиционни проекти
Комуникации в предприемаческата дейност

Устройство на територията
Управление на предприятието
Управление на човешките ресурси

Избираеми дисциплини
Благоустройство
Устойчиво строителство
Стандартизация в строителството
Съдебни експертизи

Местно управление и самоуправление
Логистичен мениджмънт
Ценообразуване в инвестиционния процес

Избираеми дисциплини

Европейски фондове и проекти
Търгове и конкурси в строителството
Организационно поведение и култура
История на бизнеса


Финансиране на инвестиционни проекти
Бизнес оценяване
Иновационен мениджмънт
Спецсеминар

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт".

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като:

 • мениджър на предприемаческа организация, дирекция, отдел, звено и др.;
 • мениджър на инвестиционни проекти в предприемаческа организация или публична институция;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други по управление на персонала, по управление на инвестиционна дейност, по управление на инвестиционни проекти; по ценообразуване (ценовик); по логистика (логистик);
 • експерт в предприемаческа организация,  публична институция,  отдел, звено и др.  по публично-частни партньорства,  по провеждане на търгове и конкурси, по  управление  на инвестиционни проекти, по управление на реални активи;
 • икономист в предприемаческа организация или публична институция;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на строителството". В нея работят преподаватели, утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди.

Ръководител  катедра – доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

Преподаватели

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов

гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова

проф. д-р Пламен Благов Илиев

гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова

проф. д-р Румен Николаев Калчев

гл. ас. д-р Милена Димитрова Иванова

доц. д-р Иван Желев Иванов

гл. ас. д-р Ваня Антонова Пaндъкова

доц. д-р Иван Йовчев Йовчев

х. проф. д-р Константин Савов Калинков

доц. д-р Тодор Стоянов Райчев

х. доц. д-р Петко Генчев Монев

доц. д-р Катя Неделчева Антонова

х. ас. д-р. арх. Цвета Ангелова Жекова

гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Възможности за кандидатстване в Икономически университет – Варна:

 1. Използвайки оценка от електронен кандидатстудентски изпит;
 2. Използвайки оценка от ДЗИ (признават се оценки от ДЗИ положен в периода 2008 – 2018 г.);
 3. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от олимпиадите организирани от ИУ-Варна
 4. С резултат минимум 50% от максималния брой точки от национални и международни олимпиади в следните тематични области:
 • Български език и литература;
 • География на България;
 • Математика;
 • Икономика;
 • Управление и предприемачество.

Квалификационна характеристика

Учебен план и програми