Accounting (с преподаване на английски език), ОКС "бакалавър"

Обучението по новата англоезична бакалавърска специалност „Accounting“ подготвя специалисти в областта на счетоводството, анализа и контрола и свързани с тях области.

Основните предимства на обучението и дипломирането на студенти в тази специалност се свеждат до:

-придобиване на знания в специалност, акредитирана от CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) и от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants);

-подготовка за получаване на сертификати от водещи международни професионални организации - CIMA и ACCA;

-полагане на основата за придобиване на професионална квалификация като дипломиран експерт-счетоводител в България;

- възможност за работа при най-добрите работодатели;

- работа навсякъде по света;

- високи доходи;

- получаване на европейско образование при ниски такси за обучение;

- място на обучение Варна – морската столица на България с много чуждестранни студенти и чудесни условия за социален живот;

- полагане на основите за бъдещо академично развитие като докторант или преподавател.

Обучението по англоезичната специалност "Accounting" започва от м. Септември 2019 г.

"Accounting" е първата бакалавърска програма, акредитирана от CIMA в България. Завършилите специалността могат да представят своите дипломи пред организацията, за да се освободят от първите седем изпита от CIMA Qualification Framework. За да получат диплома на CIMA по управленско счетоводство, те трябва да преминат само един допълнителен изпит с практическа насоченост на оперативно ниво, проведен от организацията.

"Accounting" е също така и първата бакалавърска програма в България, акредитирана от ACCA, която е световна водеща счетоводна организация, подготвяща кадри за квалификацията дипломиран експерт-счетоводител. ACCA, чието седалище е в Лондон е една от най-влиятелните и най-големи професионални организации в света с 178 000 членове и 455 000 обучаващи се от 180 държави. Икономически университет – Варна с гордост обявява, че англоезичната бакалавърска специалност „Accounting“ е акредитирана програма от ACCA и е получила освобождаване от шест изпита от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Qualification.

Акредитациите от двете международни организации поставят отличителен знак за одобрението на англоезичната специалност "Accounting" на Икономически университет – Варна. Студентите са облагодетелствани от факта, че обучението е на равнище, което отговаря на стандартите, разработени от експерти в тази област. Студентите, избрали тази специалност ще получат конкурентно предимство на пазара на труда. Завършилите специалността могат да се възползват от акредитирането от най-големите международни счетоводни организации чрез освобождаване от изпити. Студентите, които желаят да получат професионална счетоводна квалификация след дипломирането си имат възможността за ускорен път към членство в ACCA и/или CIMA.

Ако имате нужда от допълнителни подготвителни курсове по английски език, е необходимо да се свържете с Учебен отдел на ИУ-Варна една година предварително, преди да започне обучението по бакалавърска специалност „Accounting“ с преподаване на английски език за следващата година.

Продължителността на обучение за образователно-квалификационна степен "бакалавър" е четири години (осем семестъра) за редовно обучение. Учебният план включва 58 предмета – 25 задължителни и 33 избираеми. Студентите получават диплома за бакалавър след успешно завършване. Това позволява на студентите да се реализират в практиката, както и да продължат своето обучение в магистърска степен.

Студентите имат възможност да се обучават заедно с техни приятели, които са избрали други англоезични или български бакалавърски специалности в университетите в гр. Варна: Икономически университет–Варна, Медицински университет–Варна, Висше военноморско училище в гр. Варна, Технически университет-Варна и др.

Кариерните възможности след дипломиране са по целия свят като:

Accountants, Management Accountants, Financial Controllers, Corporate Controllers, Payroll Administrators, Financial Directors, Financial Analysts, Tax Specialists, Auditors, Finance Business Partners, Office managers, Managers and Owners of accounting, auditing, consulting and any other companies, public entities, non for profit organizations.

 За повече информация: 

Admissions in University of Economics - Varna 

Joint ana Double Degree Programmes

Cultural Adaptation Guide for Foreign Student 2018-2019

 Присъединете се към нас и във Фейсбук: 

Страница на програмата -  facebook.com/Accounting.Varna

Група -  Admission in University of Economics - Varna

Група  -  Varna - The Black Sea Capital of the International Higher Education

За контакти: 

Инспектор учебна дейност:

Мая Георгиева

E-mail: accounting@ue-varna.bg

Преподаватели за контакт:

Доц. д-р Анита Атанасова

E-mail: aatanasova@ue-varna.bg

Доц. д-р Надежда Попова

E-mail: nadia_popowa@ue-varna.bgply

                     Bulgarians          < How to apply>            Foreigners