Учебен план и програми

Специалност "Съдебна администрация"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Администрация и управление”
Професионална квалификация "
Администрация и управление"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика 9 1 270 195 75
2 Микроикономика 9 1 270 195 75
3 Приложна математика 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 0 1 30 0 30

5

Избираеми дисциплини (1)

3

1

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

6

Теория на управлението

9

2

270

195

75

7

Макроикономика

9

2

270

195

75

8 Физическо възпитание 0 2 30 0 30

9

Основи на правото

9

2

270

195

75

10

Избираеми дисциплини (1)

3

2

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

11

Гражданско право и процес

9

3

270

195

75

12

Конституционно право

9

3

270

195

75

13

Административна култура и етика

8

3

240

165

75

14

Избираеми дисциплини (1)

4

3

120

60

60

Кариерно развитие

Философия

Икономическа социология

Икономическа психология

История на икономиката

Правен режим на обществените поръчки и търгове

Общо за фундаментални дисциплини

90

10

2

2760

1905

855

Университетски специални дисциплини

14

Въведение в статистиката

9

4

270

195

75

15

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Публични финанси

Икономика на труда

Въведение в предприемачеството

Международен икономикс

Моделиране на икономически системи

Икономика на околната среда

16

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Въведение в търговията

Интернет технологии

Планиране и прогнозиране

Европеистика

Съвременни икономически теории

Електронно правосъдие

Общо за университетски специални дисциплини

21

3

630

435

195

17

Основи на публичната администрация

9

4

270

195

75

18

Управление на човешките ресурси в публичния сектор

8

5

240

165

75

19

Семейно и наследствено право

8

5

240

165

75

20

Наказателно право и процес

8

5

240

180

60

21

Избираеми дисциплини (1)

6

5

180

120

60

Териториално и селищно устройство

Електронно правителство

Етични стандарти в европейските публични институции

Политология

Местна власт и самоуправление

22

Правни информационни системи

6

6

180

120

60

23

Вещно право

7

6

210

135

75

24

Административно право и процес

7

6

210

135

75

25

Избираеми дисциплини (1)

5

6

150

90

60

Социално предприемачество

Демография и управление на демографските процеси

Мениджмънт на знанието

Организационна психология и личностни умения

26

Търговско право

8

7

240

165

75

27

Трудово и осигурително право

8

7

240

165

75

28

Съдебна администрация

8

7

240

165

75

29

Избираеми дисциплини (1)

6

7

180

120

60

Системи за управление на качеството в публичната администрация

Маркетинг в публичната сфера

Право на Европейския съюз

Икономическа престъпност, превенция и контрол

30

Спецсеминар

5

8

150

105

45

31

Деловодство и правна стилистика

5

8

150

75

75

32

Достъп и защита на информацията

5

8

150

75

75

33

Избираеми дисциплини (1)

5

8

150

90

60

Съвременни политически системи

Управление на конфликти и антикорупционни практики

Медиация и извънсъдебни спорове

Наказателно-изпълнително право

Общо за специални дисциплини

114

17

3420

2265

1155

Практическо обучение

5

6

Държавен изпит или защита на дипломна работа

10

8

Общо за целия курс на обучение

240

6810

4605

2205

  

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.