Маркетинг и бранд мениджмънт, ОКС "магистър"

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията: Учебният план на магистърската програма “Маркетинг и бранд мениджмънт” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бранд мениджмънт. Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

 • планиране и организация на брандинг процесите;
 • планиране и организация на бранд комуникациите на фирмите;
 • бранд проектиране и бранд одит;
 • бранд изследвания, анализи и диагностика;
 • установяване на цели и стандарти, свързани с бранд мениджмънта;
 • развитие на взаимоотношения с клиенти;
 • формулиране и оценяване на стратегии по управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • използване на съвременни информационни решения за автоматизиране на маркетинговите процеси;
 • развиване на „креативни“ брандинг умения;
 • събиране, анализиране и интерпретиране на информация, свързана с продажбите, пазарните условия и поведението на конкурентите;
 • интерпретиране на данни и информация за условията на пазара, конкурентното поведение и поведението на клиентите;
 • използване на съвременни технологични решения в процеса на продаване.

Възможности за професионална реализация: Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Маркетинг и бранд мениджмънт” могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности: бранд специалист, маркетинг специалист, маркетинг мениджър, експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт, експерти по бранд комуникации, специалисти и мениджъри по интегрирани бранд комуникации, експерти и специалисти по бранд проектиране, консултанти по бранд мениджмънт.

Форма на дипломиране: Комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.