Бизнес консултиране, ОКС "магистър"

Целта на обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с консултирането  на  бизнеса в области като реинженеринг, маркетингови изследвания, подбор и селекция на мениджъри, управление на таланти, управление на промяната, проектно управление и др..

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Бизнес консултиране“ се групират в следните насоки:

 • организиране на бизнес консултантската дейност;
 • диагностика на бизнеса;
 • проектно  управление;
 • консултиране в областта на качеството;
 • управление на взаимоотношенията с клиентите;
 • консултиране в областта на човешките ресурси;
 • управление на промяната в организациите;
 • диагностика на бизнеса и отчетност;
 • изработване на проучвания;
 • развитие на фирмената култура в компаниите и др.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи консултантската дейност, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др. Обучението в специалност „Бизнес консултиране“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Подготовката на студентите в специалност „Бизнес консултиране” позволява да се реализират като:

 • ръководни кадри и експерти във фирми и организации от различни сфери на частния и публичния сектор на националното стопанство;
 • консултанти на самостоятелна практика
 • служители в консултантски фирми.

Завършилите специалност "Бизнес консултиране" познават спецификите на консултантската дейност в областта на мениджмънта, маркетинга, финансите, управленското счетоводство, управлението на качеството, интелигентните компютърните системи и др.

На студенти с практически опит, обучението по тази специалност позволява да получат допълнителни теоретични знания и практически умения при разработването на консултантски бизнес проекти и ги улеснява при избора на консултанти или консултантски компании, с които да партнират при конкретно възникнал проблем в тяхната организация.