Квалификационна характеристика

Degree "International Business and Economics"
Educational and Qualification Degree: Master

Professional Field: Economics
Professional Qualification: Economics
Study period: 1,5 years (15 months) / 4 semesters
Mode of study: Full-time


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност: „Международен бизнес и икономика"
Професионално направление: 3.8. "Икономика"
Професионална квалификация: "Икономист"
Образователно-квалификационна степен "Магистър"
Срок на обучение: 15 месеца за редовно обучение

I. Основно предназначение на характеристиката.

Квалификационната характеристика на магистърска програма "Международен бизнес и икономика" има следното предназначение:

• да характеризира блока от дисциплини и неговото предназначение
• да даде кратко описание на професионалните знания и умения на Магистър по "Международен бизнес и икономика"
• да осигури базисните условия за актуализация и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на магистрите от специалността
• да ориентира обучаващите се за работни квоти на заемани възможни длъжности в бъдещата им кариера

"Международен бизнес и икономика" е първата специалност в ОКС" Магистър", която предвижда обучение на два континента за обучение на български и чуждестранни студенти с преподаване на английски език. Обучението по специалността цели изграждането на знания и практически умения в областта на международния бизнес, икономиката и управлението. Специалността се създава в отговор на засилващите се икономически връзки между Европа и Азия и произхождащата от това необходимост за формиране на мултикултурни умения в съвременната динамична бизнес среда.

Обучението по специалност „Международен бизнес и икономика" се осъществява по програма, съвместно разработена от ИУ-Варна и Международно Бизнес училище, Мумбай, Индия.

II. Професионални знания и умения

В процеса на обучение студентите от специалност "Международен бизнес и икономика" получават широк обхват от знания и умения в областта на международния бизнес и съвременното развитие на световната икономика.

Първото направление включва специализирани дисциплини, които изграждат солидна подготовка в областта на международния бизнес: междукултурни аспекти в бизнеса, управление на човешките ресурси и информацията, съвременни маркетингови стратегии, интернационален стратегически мениджмънт, международно предприемачество, международна логистика и осигуряване на производствения процес.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които дават знания в областта на икономиката: международни финанси, управленска икономика, международна търговия, Икономика на Азия, икономика и общество на европейския съюз.

Програмата по "Международен бизнес и икономика" обединява знанията и опита на преподаватели от Икономически университет - Барна и Световно бизнес училище в гр. Мумбай, за да подготви обучаващите за света на международния бизнес. След придобиване на образователната и квалификационна степен Магистър по „Международен бизнес и икономика" студентите се очаква да притежават умения за:

• разбиране и управление на бизнеса като система;
• стратегическо планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите в малки, средни, големи и мултинационални компании;
• самостоятелен анализ на информация и критична оценка на бизнес рисковете в международна среда;
• управление на организационните ресурси и информацията;
• стартиране и развитие на собствен бизнес;
• вземане на решения в условията на турболентност;
• изграждане и развитие на стратегически партньорства с контрагенти от Ервопа, Азия и целия свят.

III. Организация на обучението по специалността

Обучението по специалността „Международен бизнес и икономика" е с продължителност от 4 семестъра, разпределени в 15 месеца. Учебната програма е разработена съвместно от Икономически университет - Барна и Световно бизнес училище в гр. Мумбай, Индия и се осъществява паралелно в двата партниращи си университета. В рамките на обучението си студентите имат възможността да получат знания и опит от международен преподавателски колектив и да създадат ценни бизнес контакти на два континента, тъй като през два от общо четирите семестъра студентите се обучават заедно по следната схема:

• I-ви семестър се провежда в гр. Барна за студентите от ИУ-Варна и съответно в гр. Мумбай за студентите от Световно бизнес училище;
• II-ри семестър се провежда в ИУ-Варна от всички студенти;
• III-ти семестър се провежда в Световно бизнес училище от всички студенти;
• IV-ти семестър се провежда в гр. Барна за студентите от ИУ-Варна и съответно в гр. Мумбай за студентите от Световно бизнес училище.

Обучението по програмата „Международен бизнес и икономика" за студентите от ИУ-Варна завършва със защита на магистърска теза пред комисия в ИУ-Варна.

Завършилите пълния курс на обучение получават две отделни дипломи за ОКС „Магистър" по професионално направление „Икономика" с професионална квалификация „Икономист" съответно от ИУ-Варна и от Световно бизнес училище в гр. Мумбай, Индия. Всяка от дипломите се издава в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления, и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование с ОКС „Магистър".

IV. Възможности за реализация

Целта на програмата по „Международен бизнес и икономика" е да подготви висококвалифицирани кадри, които могат да се реализират успешно в различни по размер и сфера на дейност национални и транснационални корпорации. Задълбочените познания за глобалната икономика и бизнес процеси и в частност разбирането на специфичните за Европейския съюз и азиатските бързоразвиващи се икономики проблеми, придават на дипломираните студенти високо ценен профил на специалисти по развитие на бизнес отношенията между двата континента.

Завършилите ОКС „Магистър" по „Международен бизнес и икономика" могат да се реализират успешно на средно или високо управленско равнище в организации с международен профил в областта на външната търговия, логистика и транспорт; във финансови институции и мултинационални компании с широк спектър на дейност. Възможностите за професионална реализация включват позиции като: бизнес анализатори, регионални мениджъри, консултанти, специалисти по разработването на нови пазари, търговски представители и др. Завършилите специалността притежават експертиза в областта на предприемачеството и междукултурните отношения, в т.ч. създаването, поддържането и развитието на връзките с партньори зад граница. Това им позволява както да се включат в екипа на различни стопански и нестопански организации, така и успешно да стартират и управляват собствен бизнес.

След завършване на магистърска степен по специалността „Международен бизнес и икономика" студентите могат да продължат обучението си в ОНС „Доктор".